Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Oznámení o záměru prodeje majetku obce č. 1/2018 - doplňující informace

13.6.2018, Úřední deska

V souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. oznamuje Obec Oudoleň záměr budoucího prodeje majetku obce v katastrálním území Oudoleň.

Předmět prodeje:  část pozemku p. č. 336/5 a část pozemku p. č. 343/5:

 - č. 1 - o výměře 1 004,7 m2

-  č. 2 - o výměře 1 003,05 m2

-  č. 3 - o výměře 1 296,75 m2.

Podmínky:
Cena činí 250 Kč/m2, vč. DPH.
Pozemky budou prodány pouze fyzickým osobám za účelem výstavby rodinného domu.
Se zájemci bude sepsána smlouva budoucí kupní, která bude obsahovat podmínku započetí výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000 Kč a ukončení smlouvy.
Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do 3 let od podpisu smlouvy a převedení trvalého pobytu do uvedené stavby. V případě splnění těchto podmínek bude žadatelům vráceno 100 Kč/m2.
Každý může podat pouze jednu nabídku, v případě souběhu více nabídek na jednu parcelu budou  žadatelé  vyzváni  k  předložení  cenových  nabídek a pozemek bude přidělen zájemci s vyšší nabídkovou cenou.

Zájemci mohou podat písemnou žádost nejpozději do 20. 6. 2018 do 17.00 hodin na Obecní úřad Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň.