Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Oudoleni

23.1.2007

1902
Na schůzi, konané 20. července 1902, usneslo se obecní  zastupitelstvo obce Oudoleňské, že jest nutno, by v obci byl zřízen sbor dobrovolných hasičů.
Pan starosta obce Karel Martínek potom svolal ustanovující schůzi na den 15. srpna 1902.
První valná hromada se konala na den patrona zemského svatého Václava 28. září 1902, kde byly vykonány volby.
Starostou byl zvolen p. František Holas, rolník, č. 52. Velitel p. Jan Halada, učitel.
Pro 20 členů činných zakoupena od  K. Churaina v Hlinsku výzbroj a výstroj za 650 k a od firmy R. A. Smejkal v Praze byla zakoupena  čtyřkolová  stříkačka za 1740 k.
První požár sbor hasil 10. října, kdy v druhé hodině odpoledne hořel stoh slámy na dvoře hospodářství č. 19 v Oudoleni.
Dne 16. listopadu vykonáno svěcení a žehnání nové stříkačky. Účastenství bylo hojné, mezi jinými hasiči z Jitkova a Borové. 

1903
Dne 10. května o půl 11 v noci vznikl požár v domě č. 93 u Františka Šťastníka, hasičům podařilo se oheň uhasiti a na jedno stavení omeziti. 
Dne 8. září zvolen byl velitelem p. Jan Tonar.

1904
Dne 3. června zavěšen byl na vížku budovy školní nový zvon, který zaplatil skoro celý Jan Halík, rolník z usedlosti č. 41, se svou manželkou. Zvon byl objednán od firmy V. F. Červený v Hradci Králové a vážil 60 kg.

1905
Dne 7. května učiněno divadelní představení od sboru. Dáván kus „Paní představená“, který sehráli ochotníci řízení p. učitelem Fr. Semrádem. Výprava byla slušná, hrubý příjem asi 100 k. Čistý výnos rozdělen následovně: 20 k zdejší škole na čítanky, 10 k škole „Komenského“ ve Vídni a zbytek 23 k 88 hal spolkové pokladně.
Dne 24. října zúčastnil se sbor požáru v Jitkově.
Dne 27. srpna vznikl o 6 hodině večerní u p. Fr. Musila v č. 49 oheň na stodole. Prudký vítr oheň udržoval až do rána třetího dne, kdy byl nadobro uhašen.
Dne 5. listopadu na valné hromadě zvoleni velitel p. Karel Musil, rolník z č. 24 a starostou p. Josef Benák, rolník z č. 12.

1906
Dne 29. dubna bylo od místního sboru dáváno divadelní představení „Zmatek nad zmatek“, který sehráli místní ochotníci za řízení p. učitele Jana Tesaře.
Dne 23. července byla vykonána přehlídka zřízení sboru dobrovolných hasičů v Oudoleni státním okresním výborem a hasičskou župou.
Dne 4. září zúčastnil se sbor zdejší požáru v Peršíkově u p. Mokrého.
Dne 9. října zúčastnil se sbor zdejší požáru v Jitkově u p. Janáčka.

1907
Dne 27. října hořelo u Fr. Dejmala, uhořela manželka Anastázie.

1908
Dne 10. února dáváno divadelní představení „Ideál manželství“.
Sbor se zúčastnil v naší obci čtyřech požárů, prvního dne 24. června u p. Josefa Půži o půl hodině ráno. Druhý požár dne 26. července o půl hodině večer u p. Václava Půjmana. Požár vznikl z neznámé příčiny. Poněvadž pro nedostatek vody byl sbor nucen převésti stříkačku k potoku a vítr rozněcoval oheň, vzňalo se druhé stavení asi 2 m vzdálené u p. Jana Slámy č. 99. Třetí požár vznikl 31. srpna o 7. hodině večer u p. Františka Antla č. 141 od blesku, hořel vrch na stodole. Čtvrtý požár vznikl o 1 hodině v noci u p. Františka Plíhala č. 80 dne 25. prosince. Požár vznikl z neznámé příčiny.
Dne 28. prosince koupil sbor dvoukolovou stříkačku a schována u p. Benáka, než se dostaví hasičské skladiště.

1909
Dne 10. ledna bylo sehráno divadelní představení „Srážka vlaků“, které sehráli místní ochotníci řízením p. učitele Janáčka.
Dne 31. ledna hasičský ples v hostinci u p. Eduarda Weinera.
Dne 26. prosince sehráno divadelní představení „Furiant“.
V tomto roce bylo postaveno hasičské skladiště, na kterémž umístěna věžka se zvonicí a zvon ze školní budovy tam přenesen.

1914
Také v tomto roce pořádal sbor divadlo a ples masopustní.
Sbor se zúčastnil požáru v Jitkově u p. France a v Oudoleni u p. Brabce.
Dne 28. července ukončena činnost sboru, protože skoro všichni členové byli povoláni do zbraně. Začala světová válka.

1919
V tomto roce opět započala činnost sboru, na poli válečném padl Antonín Bureš.

1920
V tomto roce sbor pořádal dvě zábavy masopustní.
Požáru se zúčastnil jednoho v místní obci.
    
1921
Sbor pořádal dne 7. února a dne 26. prosince taneční zábavy, a to u  p. Emila Jelínka a p. Rudolfa Stejskala.
V tomto roce sbor zakoupil 2 berlové stříkačky v ceně 1400 k od  firmy R. A. Smejkal v Praze. Dány v obci každá na jeden konec obce, a sice jedna p. Janu Tonarovi a druhá p. Leopoldu Slámovi.
Též sbor pořádal zdejší divadelní představení „Karel Havlíček Borovský“ ku poctě jeho stoletých narozenin. 
V obci byla zřízena nádržka pro případ ohně, a to v místě proti číslu 12, 15, 81, 14, 13 a 89.

1923
V tomto roce konal zdejší sbor cvičení se stříkačkou, pochodové a se sekyrkami, kterého cvičilo 10 členů a zúčastnil se okrskového cvičení v Borové.
Sbor pořádal zábavu u p. Rudolfa Stejskala a divadlo „Závět“ u p. Emila Jelínka.

1924
V tomto roce se sbor zúčastnil okrskového cvičení se sekyrkami ve Slavětíně.
Sbor pořádal zábavu spojenou s odevzdáním diplomu p. Karlu Martínkovi za zásluhy, které si o sbor získal.

1925
Zvolen nový starosta p. František Samohel.
Sbor se zúčastnil okrskového cvičení v Horním Studenci a dvou požárů v Cibotíně.

1929
Dne 3. února byly volby. Starosta p. Karel Martínek z č. 46, velitel p. Josef Karas, domkář z č. 81.
Dne 7. dubna sehráno divadelní představení „Tři hubičky v tunelu“ pod řízením bratrů hasičů Josefa Karasa, Jana Holasa a Karla Zvolánka.
Dne 14. září sbor s dohodou obce zakoupil motorovou stříkačku od firmy V. Stratílek z Vysokého Mýta za 31.434 Kč.

1930
Letošním rokem s potěšením konstatuji, že za přispění místního p. Jana Štěpánka, založen byl divadelní sbor a tím také sehrána divadla: „Její osud“, „Máj“ a dne 7. prosince mikulášská scéna. Jelikož letošním rokem tíží nás dluh za zakoupení motorové stříkačky, věnovali jsme se zábavám více než kdy jindy a tak pomalu umořovali částku za částkou tu naší hrdost uloženou v hasičském skladišti.  Stříkačka si odbyla křest ohně u Josefa Štastníka dnem 6. dubna ve 2 hodiny v noci a velmi se osvědčila.

1931
Sbor pořádal letošním rokem jeden hasičský ples a tři taneční zábavy, při nichž občané, třebaže při větších hospodářských tísních, zúčastňovali se, a tak nepřímo podpořili tu naši hasičskou pokladnu.
V letošním roce vznikly v naší obci tři požáry: u Karla Holasa č. 52 as k 7 hod. večerní, dále u Rud. Strašila č. 15 v půl 12 hod. v noci a u Jos. Bureše č. 2 o 3 hod. v noci.
Sbor se dále zúčastnil velkého požáru v Hájku.

1932
Za nového starostu zvolen p. Fr. Milfait, řezník č. 98.
Letošním rokem se zúčastnil sbor dvou požárů, a to jednoho v místě  u obecního domku. Druhý oheň  byl v Cibotíně, také v noci. 
Byla sehrána dvě divadelní představení „Tisíc a jedna hubička“ a „Toníkova první láska“.

1933
Tohoto roku probíhala oslava 30. výročí založení sboru a to okrskovým cvičením a večer taneční zábavou. Cvičilo se:
1. se žebříky v pětici což provádělo pět sborů
2. cvičení teoretické se stříkačkou
3. cvičení se žebříky v pyramidách
4. cvičení poplachové se stříkačkami.
Sbor hasil dva požáry.
Sbor dále sehrál dvě divadla „Zavadilka vdává dceru“ a „Láska nehněvaná není milovaná“.
Rovněž se sbor zúčastnil třemi členy samaritánského kursu v Chotěboři.

1934
Požáru se zúčastnil sbor v obci Jitkově dne 4. června, kde neznámým způsobem vzešel požár a rozšířil se na společné stodoly následkem suchého počasí.
Byl pořádán hasičský ples a divadelní představení „Statek našeho Franty“.

1935
Naším sborem za přispění obecního úřadu, školy, jiné korporace a i všeho obyvatelstva byla učiněna oslava 85. narozenin presidenta osvoboditele průvodem.
Sbor pořádal dvě divadelní představení „Pepinčina první láska“ a velmi úspěšná „Madlenka z kovárny“.  Taneční zábavy pořádány dvě.

1936
Dne 30. srpna otevřena nová školní budova. Velká slavnost s průvodem a řečníky a s prohlídkou nové budovy.
Cvičení konány přesněji než kdy jindy, nebo přichází v úvahu obrana státu, takže cvičení se provádělo s hasiči, ale i s dívkami a jinochy do 17 let.
Tohoto roku sehrána s úspěchem dvě divadelní představení:  „Srdíčko z lásky“ a „Zemský ráj to na  pohled“ za řízení p. učitele Prachaře.  Dále byl pořádán Hasičský ples a Kateřinská zábava.

1937
Sbor se zúčastnil jednoho požáru a to v Borové, kde neznámým způsobem vzňala stodola.

1938
Letos proběhly volby, za nového starostu zvolen Sláma Leopold a za velitele Holas Jan.
Letošním rokem pořádány dvě divadla: „Filosof od verpánku“ a Prach a broky“.

1939
Letošním rokem byly schváleny nové hasičské stanovy. 
Pořádán Maškarní ples a Kateřinská zábava. Divadlo sehráno jenom jedno: „Nevěsty z českého ráje“.  Dále byla provedena velká oprava jeviště a kulis.
Koupeny letošním rokem nové hadice a zároveň opraveno hasičské skladiště.

1940-1945
Válečné období, padl činný člen František Janáček, kovář č. 119.

1947
Tento rok s lítostí poznamenán, že odešlo mnoho členů. Někteří do pohraničí, jiní zase pro onemocnění. Na základě toho vybízí sbor z řad mladších by do sboru vstoupili. Skutečně se to podařilo a přihlásilo se 9 mladíků v čele učitele Jaromíra Kučery.
Konán jeden hasičský ples a jedno divadlo: „Princezna z cirkusu“.

1949
Letošním rokem zase byly konány volby, starostou byl zvolen Pátek Adolf, čp. 118, rovněž zvolen náměstek a volbu přijal Půjman Albín, čp. 122.

1950
Dne 25. června spolu s místním MNV byl seřazen průvod od Hájkových i s hudbou ke škole, kde po slavnostním projevu byl odhalen pomník padlých u školy. Stál 8.500 Kč.
Letošním rokem zavedeno elektrické světlo do hasičského skladiště a tak přispěno k pořádku ve zbrojnici i v čas nebezpečí požáru v době noční.

1951
Přihlásili se jako dárci krve hasiči Pátek Adolf, Milfait Frant. a Stejskal Frant.

1952
V letošním roce založena samaritánská hlídka. Také zřízena ohlašovna požáru u Jaroslava Holase, čp. 96.
Požár byl letošním rokem u Jana Dejmala č. 184, jest to sice Borová, ale těsně tyto čísla jsou u Oudoleně a tudíž náš sbor první zasáhl a do konce požár lokalizoval. Oheň vznikl bleskem za velikého deště a tudíž také povodně, že není snad ani pamětníků tolik živlů rozbouřených.

1953
Dne 11. února založeno v naší obci ženské družstvo požárního sboru, by v čas nedostatků mužů ženy dovedly se postaviti v boj nepříznivým živlům.
Pro zájem občanů byl uspořádán ples.

1957
V tomto roce došlo ke změně ve složení výboru, za velitele zvolen Holas Stanislav, čp. 93, strojník Půža Karel, čp. 47.
Tohoto roku byl v naší obci z neznámé příčiny požár, a to ve 2 hodiny odpolední začala hořet stodola po Stanislavu Štefáčkovi, který odešel do pohraničí. Velký vítr rozněcoval požár od tohoto pak chytlo stavení Jana Josky č. 88 a dále bylo ohroženo stavení Karla Kremlíka č. 72 i mlýn č. 100 a muselo býti vynaloženo velké úsilí by k dalšímu požáru nedošlo.
  
1958
Bylo ustanoveno družstvo z mladých požárníků (dorostenci) a ihned se zúčastnili na soutěži v Borové.

1960
V tomto roce se členové požární ochrany zúčastnili požáru v Havl. Borové, kde zaútočili s dobrým zásahem a tím také dostali poděkování od tamějšího JZD.

1962
Byla dokončena stavba kulturního domu, kam byla také přestěhována požární zbrojnice.

1963
Tento rok bylo navrženo a i uděleno čestné uznání členům, kteří 50 let se věnovali práci u sboru. Jest to Holas Jan č. 68, který prošel od stříkačníka až k veliteli a Plíhal Josef č. 21.
Konaly se dva tradiční plesy, jedna posvícenská zábava a vystupovala u nás kapela ze Sušic. Dále byl uspořádán zájezd s Čedokem do Štětí, do papíren, dále pak do Děčína a Lidic.

1965
V měsíci září vypukl v naší obci požár a to v objektu JZD, kde shořel kravín na 96 kusů dobytka a 13 vagónů sena. Rychlým zakročením se podařilo uchrániti kolnu v blízké části a naplněnou plnou obilí a po tři dny a noci se držely hlídky.
 
1966
Sbor se zúčastnil požáru na farmě JZD v Jitkově, v pátek před jejich posvícením, a to zase kravín, kde již bylo uloženo seno na celé zimní období a přes zásah jak Jitkovského tak i Oudoleňského sboru bylo všechno zničeno.
    
1967
Opět v pátek před posvícením, ale ve Slavětíně, vyhořela chaloupka Jouklova.
Bylo ujednáno sušku na hadice u rybníka mlynářova dodělat, pak zpevnit hráz u rybníka za Karasovi a zároveň zříditi sirénu na bývalém hasičském skladišti.

1968 - 1969
Předseda okresního výboru uděluje čestné uznání bratrům hasičům, kteří dlouhou dobu pracovali ve sboru, jsou to Kryštofek Alois, č. 100, Musil Karel, č. 24, Štefáček Jan, č. 54 a Imramovský Fr., č. 72.
V roce 1969 byl uskutečněn zájezd do jižních Čech.
V těchto letech konány slavné zábavy se zvučnými kapelami Strouhalova sedmička řízená Vejvodou, Zlatá muzika za řízení Eliáška, dále Pražanka i s přijetím Karla Vacka. Bylo jich konáno 7 a to i tradiční ples.

1970 – 1971
Tři členové sboru obdrželi vyznamenání za zásluhy: Karel Půža, Karel Kubát a Karel Imramovský, čestné uznání za dlouhodobou službu obdrželi Sláma Jar., č. 7, Stejskal Fr., 96 a Hejkal, č. 38.

1972 - 1973
Dne 22. února 1972 v nočních hodinách vypukl z neznámé příčiny požár u Jos. Ondráčka, č. 101, kde shořela stará kovárna.  Zde se osvědčil nový rybník na čtvrtích.
Zvolen nový velitel Ševcech Jaroslav.
Byl dán návrh na ustavení Mladých požárníků pod vedením Štefáčka Stanislava, a tak se také stalo dne 1. dubna 1974 v 17.00 hodin.

1974
Dvě družstva Mladých požárníků se zúčastnila soutěže v Herálci.
Letošním rokem v okolních obcích vypukly dva požáry a to: v Železných Horkách, kde shořela kůlna se zásobami, dále pak v Křížové, kde náš sbor také zasahoval.
Za 50 let u sboru obdrželi čestné plakety: Štefáček Jan, č. 54, Sláma Jan, č. 34, Musil Karel, č. 24, Musil Václav, č. 49 a medaili za zásluhy Janáček Fr., č. 4.

1975
Byl uspořádán průvod k vzpomínce na padlé v roce 1945. 
Po zemřelém St. Štefáčkovi převzal Mladé požárníky Zdeněk Sláma.

1977
Byla opravena hasičská klubovna.

Anketa

Zavařujete, ať už svoji nebo koupenou, úrodu?
6
1
1

Historie anket

Náhodné foto

Dopravní hřiště

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více