Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÉ ŠKOLY V OUDOLENI

6.9.2018

     Vše, co ve knize této, dne 1. ledna 1892 založené, obsaženo jest, vypsáno bylo z pamětní knihy školy Oudoleňské, založené dne 1. ledna r. 1811, Jakubem Novotným, t. č. učitelem zdejším. 

     Kdy osada zdejší založena byla v paměti lidu se nezachovalo, taktéž není známo kdy, kde a kým poprvé zde vyučováno bylo.
     Nejstarší datum pamětní knihy jest rok 1778. I uvádí se, že v roce tom vyučovala Kateřina Dymáková slabikovati a čísti ve své chalupě.
     Poznámka tato nasvědčuje, že tedy v roce jmenovaném zvláštní budovy školní v Oudoleni nebylo. Avšak v několika letech po tomto roce školní budova byla zřízena, neboť v r. 1786 jmenuje pamětní kniha učitele stanoveného.
     O této – snad první – budově školní v obci zdejší uvádí se, že „to byla malá obyčejná škola, kterouž občané na své vlastní peníze zřízenou měli“.
     Roku 1798 vystavěna byla nová budova školní, celá dřevěná od základu, na kterou dříví, prkna, šindel, cihly a vápno daroval kníže Ditrichstein, jemuž náleželo panství Polenské. Ostatní potřeby drobnější jakož i řemeslníky obstarali občané oudolenští.
     Jaká tato nová škola byla?
     Roku 1810, tedy 12 let po vystavení, nastoupil zakladatel pamětní knihy zdejší, Jak. Novotný, jako učitel do Oudoleně. Ten napsal: Školních lavic nebylo, jenom dva nehoblované dlouhé stoly a sedadla u nich. Školní nářadí ostatní, jako stůl, židle, skříň a t.j. úplně scházelo. Taktéž školních knih úředních tu nebylo. Zem (t.j. podlaha) nebyla – byla jen udupaná hlína a v ní plno jam. Dřevník, zahrada, sklep ba ani záchod jak pro učitele tak pro dítky tu nebyl, až po r. 1810 přičiněním jmenovaného učitele během prý několika let vše do pořádku uvedeno a zřízeno bylo.
     Dále jest zapsáno: Dne 22. června 1822 byla v Borové zkouška školních dětí, při níž přítomen byl škol. dozorce Josef Čeněk z Wartenbergu, p. farář, členové obecního úřadu a mnozí rodičové dítek.
     Roku 1825 udíleno v Borové sv. biřmování.
     Roku 1833 zavítal do země české císař František a brzy na to r. 1835 zemřel. Po něm nastoupil vládu císař Ferdinand V.
     Dne 11. července 1836 udíleno v Borové sv. biřmování a potom odbývána zkouška dítek ze všech obcí k Borovskému kostelu patřících. Byloť tehdáž 156 lidí z Oudoleně a 44 ze Slavětína u sv. biřmování. Zkouška pak konala se „z dobropsaní, z počítání z hlavy, ze čtení“.
     Dne 19. června r. 1839 stal se farář borovský p. Jan Brůžek děkanem v Přibislavi a na jeho místo dosazen p. Josef Plessl, farář z Vojnova Městce.
     Dne 4.  listopadu 1843 zemřel vrchní správce panství Polenského Šoneven, a pohřben 8. listopadu r. 1843 v Přibislavi. Na jeho místo dosazen vrchní Škrhla dne 21. ledna r. 1844.
     Dne 27. listopadu r. 1845 zemřel biskupský vikář p. J.  Brůžek a pohřben dne 1. prosince r. 1845 za velikého účastenství lidí v Přibislavi. Na místo zesnulého nastoupil vikář p. Čermák, který toto místo zastával.
     Roku 1846 ustanoven za vrchního správce velkostatku Truxes. Roku 1847 ustanoven za vikáře v Polné farář p. Schubert. Roku 1852 zemřel vikář p. Schubert, na jeho místo ustanoven p. Wolfgang Carl, farář ze Štoků. Roku 1856 ustanoven farářem v Borové p. Jos. Khun.
      Roku 1857 zemřel c. k. podkrajský vladař v Chotěboři, na jeho místo povolán v témže roku c. k.p.v. Petschendorf.
     Roku 1858 zemřel vikář p. Wolfgang Carl a na jeho místo ustanoven děkan p. Alois Fináček v Přibislavi r. 1859.
     Roku 1863 vystavěna byla v Oudoleni nová školní budova, zděná a jakž v paměti občanů se zachovalo stavěny nejdříve byty učitele. Při stavbě této budovy založeny následující fasse.  

Fasse o příjmech a vydání školy Oudoleňské patřící k faře Borovské r. 1863
Dioecese: Králové Hradec
Kraj: Čáslav         
Školní okres: Polná        
Okres: Chotěboř
     Škola jest filiálkou od Borové.
     Školní obec pozůstává z přiškolených obcí: 1. Oudoleně, 2. Slavětína.
     Škola jest pod patronátem těchto dvou obcí Oudoleně a Slavětína, kteří si učitele samy navrhují.
     Počet školou povinných dítek jet 141 a to: 75 chlapců a 66 děvčat. Počet školou povinných dítek v každé přiškolené obci jest: V Oudoleni 60 chlapců a 49 děvčat. Ve Slavětíně 15 chlapců a 17 děvčat.
     Školní budova jest vlastnictví. Táž jest v dobrém stavu a má jednu učebnu a byt učitelův, jenž ze dvou světnic a jedné kuchyně pozůstává.
     Vyučování se udílí celoročně, dopoledne i odpoledne 5 hodin od jednoho učitele v řeči české. Náboženství vyučuje farář Borovský.

Příjmy školní služby Konvenční mince Rakouská měna
    zl. kr. zl. kr.
a. Pozemky a reality:        
  2 míry obecního pole á 1 zl. 10 kr. k. m. 2 20 2 45
  1 ½ míry louky po 2 zl. k. m. 3 - 3 15
b. Naturální dávky:        
  8 měřic žita á 1 zl. 20 kr. k. m. z obec. fassi 10 40 11 20
c. Ze všeobecného školního fondu 10 58 ½ 11

52

d. Z obecního důchodu Oudoleňského 18 52 19

81

e. Z obecní kasy Slavětínské 9 26 9 90 ½
f. Z fassi obce Oudoleňské 4 24 4

62

g. Z Oudoleně 15 bochníků chleba a 5 kr. 1 15 1 26
h.

Školní plat ze 141 dětí a po srážce zákonitých 10 % ze 127 dětí průměrem 2 ½  kr. k.m. týdně – za 47 neděl.

Přičemž se připomíná, že schodek 2 ½ kr. k. m. zvýšeného školného od občanů samých zapraviti se má.

248 35 ½ 261 2
  Úhrnem:     324 93 ½
  Příjmy za hraní varhan - - - -
  Příjmy z kostelnictví - - - -
  Součet všech příjmů: - - 324 93 ½
  Vydání učitele:        
  Čištění školy 12 - 12 60
  Zbývá:     312 33 ½


     Na vytápění školy přispívá se osmi sáhy měkkého štěpinového dříví, a to: Obec Oudoleňská 6 sáhů a Slavětínská 2 sáhy.
     V Oudoleni dne 4. listopadu 1863

     Zástupcové obce Oudoleně, co patroni školní: Josef Khunn, m.p., farář, Frant. Martinek, obec. představ. m.p., Josef Benák, radní, m.p., Jan Martinek, výbor, m.p.
     Zástupcové obce Slavětína, co patronů školních: Jan Smejkal, předst. m.p., František Tonar, výbor m.p., Jakob Novotný, učitel, m.p., František Stránský, výbor, m.p.
     Alois Fináček, okres. škol. dozorce, m.p.
     Stvrzuje: c. k. okresní úřad v Chotěboři dne 16. prosince 1863. c. k. okresní předseda: Petschendorf, m.p.
     Potvrzeno: Tři sta dvanáct zlatých 33 ½ kr. r. č. v c. k. státní účtárně v Praze, dne 23. prosince 1863. Plamínek, m.p.
      Přijato: Od českého c. k. místodržitelství v Praze, dne 8. ledna 1864. Dvorní rada: Legen m.p.

     Dne 14. července 1863 počala se stavěti třída. Při zakládání přítomni byli: František Martinek, starosta obecní, Josef Benák a Václav Holas, radní a někteří z výboru obecního.
     V bytě učitelově místo prkenné podlahy byly dlaždice kamenné, které 5. listopadu 1864 vyměněny prkennou podlahou a dlaždice dány do nové třídy kolem zdí.
     Dne 12. listopadu 1864 byla školní světnice i veškeré školní nářadí dohotoveno.
     Dne 28. května r. 1865 odbývána zkouška dítek za přítomnosti škol. dozorce p. Aloise Fináčka, P.  Františka Knoba, kaplana Borovského, starostů Fr. Martinka z Oudoleně a Jana Kafky ze Slavětína i množství hostí.
     Dne 11. října 1865 o 1 ¼ hodině odpoledne vzňal se oheň v čísle 75 a strávil mimo toto číslo i číslo 5 v Oudoleni.
      Dne 8. listopadu r. 1865 podal učitel Ant. Starý duchovnímu úřadu v Borové písemnou stížnost z následujících příčin:

 1. Že představenstvo školné vybírati nechtělo.
 2. Že okna roztlučená od krup spraviti nedali.
 3. Že dříví ku škole patřící k radnímu zavezli a tam odtud vytápěti chtěli.
 4. Že knihy: protokol a deník, potom školní pravidla zaříditi nechtěli.
 5. Že školní budova až posud nedostavěna.
 6. Že školka dle nařízení dosud zřízena není.
 7. Že školou povinná mládež celý letní běh zanedbává.

     Dne 15. listopadu r. 1865 udána školou povinná mládež pro nedbalou návštěvu školní. Představenstvo zdejší obce na karbanění v č. p. upozorněno, kamž se i mládež nedělního času scházela.

Rok 1866

     Dne 1. března t. r. byl zvolen školní výbor sestávající z pěti členů: František Martinek, starosta, Josef Benák, František Holas z Oudoleně, Jan Kafka a Jan Brabec ze Slavětína.
     Před volbou byla školní budova prohlédnuta a shledané vady novému školnímu výboru oznámeny.
     Dne 14. dubna t. r. byla mládež pro nedbalou návštěvu školní novému výboru udána.
     Dne 27. dubna t. r. byly ku škole nové záchody zhotoveny.
     Dne 29. dubna t. r. byla odbývána celoroční zkouška u přítomnosti vd. p. Aloise Fináčka, okresního škol. dozorce, p. Františka Knoba, kaplana Borovského, p. Ant. Starýho, učitele zdejšího, též představenstva z Oudoleně a ze Slavětína mimo jiné hosty.
     Dne 9. července t. r. přitáhlo pruské vojsko do Oudoleně, Slavětína a okolních vesnic. Postupovalo k Vídni. V této naší obci byly na čtyrech stranách polní hlídky, které způsobily veliké škody na obilí. Školní mládež do školy nechodila a lid, zejména mladý, utíkal do lesů. V měsíci srpnu následovala cholera, kteréž padlo přes 30 lidí za oběť.

Rok 1873

     Dne 25. ledna t. r.  byl volena místní školní rada za nových zákonů škol. Dozor nad školami svěřen byl úřadům církevním novými zákony školními, ode dne 14. května 1869 přešla dohlídka ku školám na stát, který zřídil v každém hejtmanství okresní školní radu, která podřízena jest zemské školní radě. Škola Oudoleňská patří k okres. škol. radě v Chotěboři. Prvním inspektorem byl d. p. Frant. Knob, farář z Borové. Do místní školní rady v Oudoleni byli zvoleni: František Holas, jako dohlížitel (čp. 52), Josef Benák (čp. 50) předseda, Václav Chudoba, z. učitel, Frant. Brabec (čp. 3) ze Slavětína jako náhradník.
     Roku 1873 byla světová výstava ve Vídni.
     Roku 1873 v měsíci říjnu byla škola Oudoleňská celá omítnuta, žlutě natřena, okna, dveře a zámky opraveny, nové podlahy položeny, kuchyň překlenuta a v učitelové příbytku nová kamna postavena. To stalo se přičiněním radního Frant. Martinka a starosty Frant. Holasa.
     Okresním hejtmanem byl sv. p. z Mayersbachu.
     Dne 2. prosince t. r. v úterý po první adventní slavila se v celém mocnářství Rakouském památka dvaceti pěti letého nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn císařský. Ten den byl volný, za to účastnily se dítky slavnostních služeb Božích, aby se za blaho mocnáře i říše modlily.

Rok 1874

     Dne 1. srpna  1874 navštívil c. k. okresní hejtman pan z Mayersbachu s Fr. Pospíšilem, řídícím učitelem školy chotěbořské, školu zdejší. Po zkoušce žáků odešli do Počátek.
     Přičiněním slavné c. k. okresní školní rady a obětavostí osadníků oudoleňských a slavětínských vystavěna nová budova školní. Nákres zhotovil okresní stavitel p. Nepivoda, dohlídku vedl p. František Rosický, t. č. starosta oudoleňský. Stavba rychle pokračovala, takže dne 5. listopadu 1874 komisi přijata a 20. prosinec t. r. p. farářem borovským slavnostně vysvěcena byla.
     Dne 26. ledna 1875 okolo 4. hod. odpoledne zuřila ve zdejším okolí strašná bouře. Při prudké vichřici a vání sněhu udeřil blesk do věže kostelní v Borové. Z toho vypukl požár, který celou noc trval a věž kostelní ztrávil. Velký zvon na věži této se úplně rozlil, kdežto menší jen částečně poškozen byl, ale přelit býti musil. Kostelní věci byly zachráněny, ale mnohé z nich, zejména varhany značně byly poškozeny.
     Jeho Veličenstvo císař Ferdinand V. Dobrotivý zesnul v Pánu na den sv. Petra a Pavla dne 29. června t. r. v Praze.
     Dne 25. května t. r. navštívil školu zdejší nový c. k. okresní inspektor Dr. Reinhold Stránský, gymnasiální profesor z Chrudimi.

Rok 1875

     Dne 8. srpna t. r. byl v Králové Hradci nastolen nový biskup Dr. J. Hais, bývalý kanovník budějovický.
     Dne 30. srpna t. r.  vypukl kolem 11. hod. v noci v Oudoleni v č. 77 oheň ve stodůlce a zničil takřka do základu ještě jiná tři čísla, totiž č. 29., 31. a 30.
     Dne 14. října t. r. nastoupil svůj úřad nový c. k. okresní hejtman v Chotěboři p. Vojtěch Kalivoda, c. k. místodržitelský sekretář v Praze. Okr. hejtman z Mayersbachu odešel do Nového Města nad Metují.

Rok 1876

     Dne 1. února t. r. byla škola zdejší na dvojtřídní rozšířena a od toho dne ve dvou třídách ve vyučovalo. (Přístavba stála as. 1 200 zl.)
     Dne 2. února t. r. byl administrátor p. Frant. Moravec za faráře v Borové ustanoven.

Rok 1877

     V neděli dne 23. září t. r. odpoledne byl slavnostním způsobem odhalen a zavěšen obraz Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře Pána Františka Josefa I., darovaný škole zdejší slavnou c. k. okresní školní radou. Před školní budovou byla postavena slavnostní brána. O 2. hod. vyšly dítky v průvodu se dvěma prápory pro obraz ku předsedovi místní školní rady p. Frant. Rosickému. Odtud bral se průvod za střelby a hudby provázen davem lidstva do školní budovy. Když byl obraz odhalen a zavěsen, promluvil důst. p. farář Borovský Moravec o významu slavnosti, načež provolána „Sláva“ J. Veličenstvu. Na to zazpívána „Rakouská národní hymna“, čímž tato pamětihodná slavnost ukončena.

Rok 1878

     Rokem 1878 upraveno služné učitelstva ze dne 19. prosince r. 1875: řídícímu učiteli služné 500 zl. r. č., funkční přídavek 100 zl. r. č., quinquen přídavek 50 zl. r. č., podučiteli služné 400 zl. r. č., výpomocnému podučiteli odměna 320 zl. r. č.
     Dne 8. února zemřel v Římě sv. otec Pius IX. Na místo jeho zvolen byl vlašský kardinál Pecci, narozený v italském městě Karpinetu dne 2. března r. 1810. Jméno svoje vyměnil za nové Lev XIII.
     Dne 22. dubna t. r. vyhořelo v Borové 14 čísel, většinou hospodářských stavení.
     V tomto roce uspořádána výstava prací žáků školy oudoleňské, totiž krasopisů, sešitů početních, úkolů mluvnických, slohových cvičení a kreslících sešitů k veřejnému nahlédnutí. Místní školní rada podala písemné poděkování sboru učitelskému s prosbou, by to sl. c. k., o. š. radě zasláno bylo.
     Z 9. na 10. října 1878 o ½ 9 hod. večer vypukl oheň a zničil 7 mlýnů u kamenného mostu v Praze, po 10. hod. zasáhly plameny také věž vodárny. Město utrpělo škody okolo 18.000 zl., škoda na mlýnech páčí se na 300.000 zl.
      Zaznamenati sluší, že po obou stranách zdejšího živého potůčku, tekoucího středem obce stávaly směrem ku slavětínské obci veliké kmenové stromy olšové. Stromy tyto během času výborem obecním vykáceny byly, ale mladými nahrazeny nebyly. Naproti školní budově u čís. pop. 49 stojí dvě překrásné stoleté lípy košaté, které, když kvetou, celé okolí líbeznou vůní naplňují.
      U čís. pop.  52 stával až do r. 1876 ohromný, zdravý strom javorový, takový strom velikán, že řídící učitel, ačkoli za 50 let svého učitelování skoro celé Čechy procestoval, nikde podobného stromu javorového neviděl. Javor ten měl přes 70 palců v průměru kmene, bylo z něho přes 80 prken, 4 kusy silných fošen a množství dříví.
      Roku 1877 a 1878 byla na poloostrově Balkánu válka Rusko – Turecká. Rusové zvítězili, při tom mnoho tisíc lidí padlo. Po válce byl obýván v Berlíně kongres všech evropských mocností, v němž usneseno, aby Rakousko země Bosnu a Hercegovinu vojskem obsadilo. Obsazení toto stálo mnoho namáhání a jen dovedností vůdcův a hrdinností vojska rakouského zaveden nový pořádek v zemích těch.
     Téhož roku činěny útoky na pruského císaře Viléma, krále španělského a na krále italského.

Rok 1879

      V únoru t. r. roku zaplavila voda hnědouhelné doly v Duchcově, přičemž v kutišti Dőblingerově 42 horníků utonulo. V touž dobu přestala téci světoznámá léčivá voda v Teplicích. Mělo se za to, že voda přetekla do duchcovských dolů, avšak voda opět se objevila, když se o několik metrů hloub kopalo.
       V březnu t. r. zatopeno rozvodněnou Tisou město Segedín v Uhrách. Mnoho lidí utonulo. J. V. císařpán a císařovna darovali na umírnění bídy obyvatelstva 55 tisíc zlatých, korunní princ Rudolf 1000 zl.
      Za příčinou slavnosti stříbrné svatby Jejich Veličenstev císaře a krále Františka Josefa I. a císařovny Alžběty podalo učitelstvo chotěbořského okresu blahopřejnou adresu:

Vaše císařská, královská Veličenstva
Nejmilostivější Císaři a Císařovno!

      Dvacet pět roků tomu, co veškeré korunní země s jásotem slavily sňatek Vašich Veličenstev. Mnozí z nás, v nejhlubší pokoře podepsaných, byli jsme tehdáž svědky slavného přijetí Vašich Veličenstev v královské slavnostně oděné Praze. Po celou tu dobu uchránil a zachoval Všemohoucí Bůh Vaše Veličenstva k radosti osvícené rodiny, k radosti věrných poddaných všech zemí.
      Bůh chraniž a zachovej Vaše Veličenstva i dále ještě mnohá, přemnohá léta ve stálém zdraví a oblažující spokojeností.
     Tj. nejvroucnější přání ke dni 24. dubna 1879 v nejhlubší pokoře a úctě podepsaného nejvěrnějšího učitelstva školního okresu chotěbořského.
      V Chotěboři 15. dubna 1879. (Podpisy učitelstva okresu.)

      Dne 24. dubna 1879 v celé říši rakousko-uherské oslavována stříbrná svatba Jejich Veličenstev císaře a císařovny. Též škola zdejší tento den oslavila. V předvečer slavnosti osvětlil správce školy školní budovu, také některé budovy v obci osvětleny byly. Jelikož místní školní rada nic neučinila, zakoupil řídící učitel dva akáty, vykopal jamky, slušně místo ozdobil, a stromky i kůly říšskými znaky okrášlil. V slavnostní den shromáždily se dítky ve škole, odkudž v průvodu odebraly se do chrámu Páně v Borové. Po ukončených službách Božích vrátily se dítka do školy, kdež jim význam slavnosti objasněn a historicky vývoj panujícího domu se žáky probrán byl, při čemž ukázáno na 10. podobných slavností. Potom odebraly se dítky ku stromkům v tělocvičně a zasadily je. Na to zapěli žáci rakouskou hymnu národní. Po provolání „Slávy“ nejmilostivějším manželům slavnost ukončena.

Rok 1880

      Dne 21. dubna t. r. okolo ½ 6 hod. odpoledne srazily se dvě bouřky nad zdejší obcí. Přitom stále se blýskalo, déšť se jen lil a tolik krup napadlo, že celá země jimi pokryta byla. Na to pak přivalilo se od Slavětína tolik vody, že nejen všecko zpustošila, ale i hráze u mlýna na několika místech protrhla, mlýn pobořila, a tak zpustošila, že se může škoda učiněná na mlýně, zahradě a pile na 3 – 4 sta zl. počítati. Po celé pak vsi řečiště rozryla, stromy odnesla, a tak velkou škodu učinila.
     Dne 26. července 1880 uspořádána v místnostech obecné a měšťanské školy v Chotěboři okresní výstava prací žáků a žákyň všech škol okresu. K nařízení slavné c. k. okresní školní rady vystavila každá škola:

 1. sešity mluvnické - 10 úkolů
 2. sešity krasopisné - 10 cvičení
 3. sešity početní - 10 úkolů
 4. sešity z kreslení - 10 výkresů
 5. ruční práce dívek.

     Dne 13. listopadu t. r. odešel p. Vojtěch Kalivoda, c. k. okr. hejtman do Vysokého Mýta. Na jeho místo nastoupil p. Karel Rotký, ředitel c. k. okres. hejtmanství. 

Rok 1887

      3. třída zdejší školy umístěna byla v nové místnosti k účelu tomu zřízené v domku č. 108 od obce Oudoleně a Slavětíně zakoupeném, jelikož ve školní budově pro nedostatek místa býti nemohla. Zakoupení a zařízení dle účtů stálo 1.979 zl. 01 kr., Oudoleň = 1.484 zl. 40 kr, Slavětín = 494 zl. 61 kr.

Rok 1888

      V měsíci říjnu 1888 vykonána byla volba do místní školní rady a zvoleni byli: Jan Benák z Oudoleně, co předseda, členové: Jan Janáček z Oudoleně, Josef Benc z Oudoleně, Jan Karas ze Slavětína, náhradníci: Jan Holas z Oudoleně, Jan Halík z Oudoleně.

Rok 1889

     Hluboká bolestná rána zasáhla vznešenou naši dynastii a veškerou říši rakousko-uherskou. V nejkrásnějším mužném věku a v plné síle mládí nejjasnější korunní princ Rudolf podlehl náhle a nenadále smrti. Těžká rána stihla otcovské srdce Jeho Veličenstva císaře ztrátou jediného syna, kterým odumírá velenadějná jedna haluz domu rakouského, rovněž těžký jest bol císařovny matky, syna svého vřele milující,… Bez útěchy zůstává mladá manželka, manžela svého něžně milující korunní princezna Štěpánka. Hlubokou bolest cítí všichni národové této říše a sklání čela svá před mocnou Prozřetelností a přejí si z plna srdce, aby Bůh zachoval, opatroval a sílil Jeho Veličenstvo císaře a krále našeho, by nepodlehl v této nad jiné těžší zkoušce života Svého.
     Pohřeb jeho c. k. Výsosti korunního prince Rudolfa vykonal se ve Vídni v úterý dne 5. února 1889.
     Za spásu duše Jeho konány byly zádušní služby Boží ve farním chrámu Borovském v pondělí, dne 11. února 1889, jichž zúčastnil se sbor učitelský školy zdejší s mládeží školní.
     Výnosem ze dne 19. února 1889 č. 41015, ráčila veleslavná c. k. zemská školní rada povoliti, aby dnem 1. ledna 1890 počínaje ženským ručním pracem na obecní škole zdejší bylo vyučováno po třech hodinách ve 3 odděleních týdně a za tou příčinou zvýšiti roční odměnu industriální učitelce na obnos ročních 162 zl. z dosavadních 108 zl. stanovených vynesením ze dne 13. června 1887 čís. 25452.

Rok 1891

      Koncem měsíce prosince 1891 odvolán z úřadu svého dosavadní c. k. okresní školní inspektor důst. p. Jos. Šimek, děkan v Polné. 

Rok 1892

     V měsíci únoru roku 1892 vyvolena v obci zdejší nová místní školní rada. Zvoleni: Předseda Jan Plíhal, starosta, Karel Martínek, dohlížiletem školním, Frant. Moravec, farář z Borové, Josef Bažant, řídící učitel, Tomáš Halík, členem, Jan Karas, členem za Slavětín, Frant. Holas, náhradníkem, Jan Sybera, náhradníkem.
      Dne 1. května 1892 nastoupil nově ustanovený c. k. okresní školní inspektor p. Karel Kovář, ředitel měšťanské školy v Nových Benátkách.
      Vysoká c. k. zemská rada školní zrušila výnosem ze dne 23. v měs. dubnu 1892, čísl. 10.405, následkem rekursu zastupitelstva obce Oudoleně výměr sl. c. k. okres. rady školní ze dne 11. v měs. květnu 1885, čísl. 1111, jímž vysloveno bylo, že výnosu z pozemků, kterých bývalý řídící učitel Václav Chudoba užíval, upotřebiti se má k uhražení školních výloh oudoleňské školní obci uložených – a to z důvodu nekompetence, poněvadž rozhodování školních úřadů v záležitostech administrativních, § 26, odstavec 6, zákonu ze dne 24. v měsíci únoru 1875, čís. 17. z. z. jím uhražené může se vztahovati pouze k předmětům, jež v držení školy se nacházejí, kdežto pozemky, o něž se jedná, ani v knihovním, ani ve skutečném držení školy oudoleňské se nenacházely. K rozhodnutí tomuto místní rada škol. k vys. c. k. ministeriu záležitost i důchovních a vyučování se neodvolala.    
     Dne 22. v měsíci červnu 1892 navštívil poprvé zdejší školu nově ustanovený c. k. školní inspektor p. Karel Kovář. Po vykonané inspekci v I. třídě projevil p. inspektor spokojenost. 
     Dne 12. v měs. červenec bylo žactvo lékařem Dr. Műhlbachem očkováno. Celkem 125 žáků. 
     Na den sv. Anny navštívil školu ct. p. c. k. okr. inspektor školní. Vykonav inspekci ve II. tř. a III. tř. shledal vše v náležitém pořádku.
     Dne 27. v měsíci červenci přistoupila šk. mládež po třetí k sv. zpovědi a přijala nejsvětější sv. oltářní.
     Školní rok ukončen dnem 31. v měsíci červenci, slavnými službami Božími v Borovském chrámu Páně.
     Čtvrtého dne v měsíci srpnu 1892 udělována byla ve farním chrámu Páně v Borové svátost sv. biřmování světícím biskupem P. Dr. Kalousem, jež nemocného biskupa královéhradeckého Josefa Jana Haise zastupoval. Před posvátnými výkony předsevzata zkouška z náboženství.
     V měsíci srpnu 1892 odstěhoval se do Maršova okr. Táborského Jar. Šimek a na místo jeho nastoupil Fr. Oplištil, mladší učitel z Jitkova.
     Výnosem sl. c. k. okr. rady školní ze dne 3. v měsíci září 1892, čís. 1767, uloženo místní radě školní, aby při nejbližším sedění vzala v úvahu: jak nejsnadněji toho dosíci lze, aby všecky třídy nacházely se v jedné budově školní.
     Rok školní 1893 započal slavnými službami Božími dne 13. v měsíci září 1892 ve farním chrámu Páně Borovském.
     Památný den 4. v měsíci říjnu oslavila školní mládež tím, že vysílala vroucí modlitby k Otci nebeskému při slavných službách Božích za nejmilostivějšího císaře a krále našeho Františka Josefa I. Poprvé přistoupila školní mládež dne 19. v měsíci říjnu ku stolu Páně v tomto roce školním. Dne 19. v měsíci listopadu konány slavné služby Boží ve farním chrámu Páně v Borové, při nichž přítomná školní mládež za nejmilostivější císařovnu a královnu se modlila.

Rok 1893

     Přípisem slavné c. k. okr. rady školní ze dne 7. v měsíci březnu l. 1893 oznámeno místní radě školní, že mile vzala na vědomí, že docházka školní v měsíci únoru l. 1893 se o 12,98 % lepšila oproti roku loňskému.
     Dne 14. v měsíci březnu I. 1893 inspiciroval p. c. k. okres. inspektor školní I. tř. obecné školy zdejší.
     Řídící učitel p. Josef Bažant daroval a na veřejném místě se školáky vysázel 50 stromků v měsíci dubnu.
     Podruhé školní mládež přijala sv. pokání a nejsvětější svátost oltářní dne 19. v měs. dubnu l. 1893.
     O 11. hod. noční dne 23. v měs. dubnu r. běžného vyburcována celá obec táhlým „hoří“. Neukrotnému živlu padla v oběť chalupa pod pop. čís. 97.
     Dne 4. v měsíci v květnu l. 1893 konalo se komisionální řízení v příčině odškolení obce Slavětína a zřízení samostatné jednotřídní školy tamtéž. Lze předpokládati, že tak  se  nestane, jelikož  průměrná  vzdálenost  jest 1958 m.
     Dne 6. v měsíci v květnu l. 1893 konána zkouška ze sv. náboženství, téhož dne počal padati sníh a když žáci z chrámu Páně v Borové do Oudoleně navracovali, bylo se jim po kolena sněhem broditi. Od 9. do 16. dne v měsíci květnu byl p. Frant. Tonar u zkoušek pro měšťanské školy v Soběslavi a dne 3. června l. 1893 doručeno mu vysvědčení.
     5. dne v měs.  červnu l. 1893 obvodním lékařem p. dr. J. Topičem z Bělé očkováno 68 žáků. 
     Jan Sybera domkář v Oudoleni čís. 43 dne 18. v měs. červnu l. 1893 vyhořel. Marné lidské úsilí, marné namáhání, zhoubné plameny rozšířily se i na sousední stavení čís. 37 patřící Jos. Hájkovi.
     Dne 12. v měs. červenci odebrala se školní mládež do chrámu Páně, aby účastna byla přijetí sv. pokání a nejsvětější svátosti oltářní.
     14. dne v měsíci červenci l. 1893 navštívil školu p. c. k. okresní inspektor škol., prohlédnuv tré tříd vyslovil úplnou spokojenost.
     Okresní konference učit. škol. okr. Chotěbořského konala se 20. d. měs. červenec l. 1893. Z bohatého programu pojednáno do pozdní doby o podrobném rozvrhu látky učebné na měsíce z jazyka vyučovacího i z počtů pro všechny kategorie škol, ostatní odloženo na dodatečnou konferenci počátkem roku šk. ve Ždírci.
     Po vyzvání sl. c. k. okr. rady škol. zakončen s hojným účastenstvím škol. rok výstavou prací žáků dne 30. v měsíci červenci. Druhého dne při slavném Te Deun děkováno za dobrodiní boží ve školním roce přijatá.
     Jelikož první nařízení zůstalo jen na papíře, tuť rozkázáno, by místní rada školní do 1. v měs. října l. 1893 určitý návrh a upravení vhodné školní budovy podala.
     Ke konci srpna l. 1893 odstěhoval se Fr. Tonar do Krucemburku a na místo něho zatímně ustanoven Ant. Slanina dočasný učitel z Lipnice na Německobrodsku bývalý druhdy správce školy v Modlíkově.
     Aby škol. zahrada hověti mohla vynesení velslav. c. k. zem. rady škol. ze dne 3. února l. 1893 čísl. 28634 dala místní rada školní po nařízení sl. c. k. okr. rady školní ze dne 25. m. srpna l. 1892 č. 1767 počátkem  měsíce  srpna l. 1893 ji o 1 a 57 m2 rozšířiti. Při tom vzato i upravení šk. tělocvičny a nářadí na vědomí a ve skutek uvedeno.  
     Rok školní 1894  započal  slavnými  službami  božími  ve  farním  chrámu  Páně v Borové dne 13. v měsíci září l. 1893.
     Po jednomyslném usnesení ze dne 7. v měsíci říjnu l. 1893 vysloveno sl. c. k. okr. radou škol. řídícímu učiteli Josefu Bažantovi pochvalné uznání za horlivou snahu o zlepšení docházky školní a obezřetné i pečlivé řízení jemu svěřené školy zdejší.
     Dne 10. v měsíci říjnu odevzdala místní rada školní škole potřebnou skříň na pomůcky, 16 vhodných rámečků, věšák na zavěšování pomůcek a koupila 16 knih do knihovny žákovské.
     Při inspekci dne 13. v měsíci říjnu l. 1893 byl p. inspektor při vyučování v II. a ve III. tř.
     Školní mládež byla dne 18. října l. 1893 u sv. zpovědi.      
     Jelikož ani druhému nařízení sl. c. k. okresní rady škol. ze dne 3. /VIII. 93. čís. 2017 nebylo vyhověno, uloženo výnosem sl. c. k. okr. rady škol. ze dne 20. srpna l. 1893 čís. 2737, aby pod pokutou 10. zl. do 10. prosince l. 1893 předložen byl návrh a rozpočet na úpravu vhodné budovy školní.
     Dne 2. v měsíci prosinci l. 1893 konána byla slavnost na paměť 45. ročnice panování J. V. cís. a krále Frant. Jos. I. O 9. hodině sešly se dítky s hostmi v 2. třídě, kde obraz J. V. císaře a krále v čele okrášleny květinami byl. Po vykonané modlitbě za císaře a krále přikročeno k bohatému programu, z něhož vyjímá se řeč k mládeži o J. V. cís. a králi, jakož i o významu slavnosti proslavená řídícím učitelem. Slavnost těšila se hojnému účastenství, každý z přítomných potěšil se a mile pobavil přednesy básní ze života panovníků rodu Habsburského a Habsbursko-Lotrinského, jakož i z mnohých dobře nacvičených písní. Slavnosť ukončena Rakouskou národní hymnou.

Rok 1894

     V lednu dne 13. l. 1894 navštívil školu p. c. k. okresní inspektor školní a při té prohlédl všechny třídy.
Dne 19. v měsíci l. 1894 pohřbili jsme tam na hřbitově borovském při kostelíku svato-vítském muže šlechetného, přítele školní mládeže, příznivce školy a člena místní rady šk. p. Tomáše Halíka. Škoda věčná, že dřímá spánek spravedlivých, dnes ráznosť a přímá povaha Jeho v rozháraných poměrech školní obce zdejší zajisté platných služeb by konala. Budiž mu země lehká. Na místo jeho nastoupil v místní radě školní Jan Sybera.
     Dne 18. měs. únoru udělena Ant. Slaninovi doč. učiteli k jeho žádosti dovolená od 1. měs. března do 31. v měs. květnu l. 1894, dle výnosu sl. c. k. okr. rady ze dne téhož pod čís. 320, vyučováno v II. a III. tř. polodenně.
     Po vynesení sl. c. k.  okr. rady  školní  ze  dne 29.  v  měs.  březnu l. 1894  čís. 664 povolán  dočasný  podučitel ze Stržanova Václav Vlk, aby při škole zdejší nemocného Ant. Slaninu po dobu neurčitou při vyučování zastával.
     Svátost sv. pokání a přijímání těla Páně byla dne 11. v měsíci dubnu l. 1894 dětem udělována.
     V den Božího Těla dne 24. m. května r. 1894 súčastnila se školní mládež se sborem učitelským slavného církevního průvodu v Borové.
     Dne 31. m. května r. 1894 o 8. hodině dopolední konána byla obvyklá zkouška ze sv. náboženství ve farním chrámu Páně Borovském.
     Dne  29. m.  května  1894  prodloužena  dočasnému  učiteli  Ant.  Slaninovi k jeho žádosti dovolená od 1. dne m. června do konce měsíce července.
     Dne 29.  m.  května l.  1894 č.  1168 poukázán byl sl. c. k. berní úřad v Chotěboři, by dle vys. rozhodnutí c. k. zemské rady školní ze dne 17. 5. 1894 č. 14.028 vyplatil Ant. Slaninovi, dočasnému učiteli  na  obecní škole zdejší za příčinou nemoci výpomoc v částce 100 zl. z rub X. rozpočtu školního na r. 1894.
     Dne 28. m. května a 4. d. m. června bylo žactvo okresním lékařem z Chotěboře p. Dr. Marklem očkováno. Celkem 75 žáků, z nichž jen 13 s výsledkem dobrým.
     Dne 26. m. června poctil potřetí školu naši pan c. k. okresní inspektor školní, inspicíroval všechny třídy, prohlédl úřední knihy i práce žáků.
     Dne 18. července vykonala mládež sv. zpověď potřetí a přistoupila k sv. přijímání.
     Poměry  zdravotní  na škole  zdejší  lze nazvati vším právem utěšenými, neboť během desíti let zemřeli celkem 4 žáci, i v době, když neštovice přes půl roku v naší obci epidemicky rozšířeny byly, mnohou oběť životů lidských si požadujíce, jenom skrovný počet žákův jimi onemocněl, z nich dva toliko zemřeli.
     Dne 31. m. července ukončen byl školní rok slavnými službami božími a zpěvem sv. Ambrože ve chrámu Páně Borovském. Po  přání cl. místní školní rady poslední neděli dne 29. m. července konán  byl  výlet  školní  mládeže do blízkého lesa u Slavětína, kterýž těšil se neobyčejnému účastenství ze strany občanstva nejen z Oudoleně a Slavětína, ale i z okolí. Radostný den ten dlouho potrvá v paměti veškerého žactva. Podotýká se, že veškeré výlohy hladila cl. místní rada šk., kteréž projevil sbor učitelský upřímný dík.
     Od 12. do 26. srpna l. 1894 uspořádána byla v místnostech obecné a měšťanské školy v Chotěboři výstava národopisná a hospodářská, ku kteréž zaslána byla data a okolnosti o zařízení školy, postup učitelů a počet žactva od roku 1834, plán školní obce, okolí obce, nákres obou školních budov, znázornění poměrů finančních v posledním  desítiletí  a  diagram  návštěvy  školní  od  roku 1884 do r. 1894. Též  zaslány  byly práce žáků a to: po třech úkolových sešitech ze slohu, počtů, krasopisu, kreslení a tři ruční práce ženské každé třídy i oddělení.

 Výroční zpráva  Hochů    Dívek   Celkem 
 Na počátku šk. r. 1893-4 bylo zapsáno 104 116 220
 Během roku přibyli 4 5 9
 Úhrnem 108 121 229
 Z počtu toho chodilo do jiné obecní školy 1   1
 Pro vadu tělesnou neb duševní do školy nechodili  1 1 2
 Zemřela   1 1
 V roce do jiné obce školní se odstěhovali 3 3 6

 Během roku vystoupili, že dožili se 14tého roku
 a učinili povinnosti školní dosti

7 8

15

 Na konci školního roku bylo: 96 108 204
 Z oněch má domovské právo      
 a. ve školní obci 64 80 144
 b. v jiné školní obci v Čechách 30 28 58
 c. v jiné obci mimo Čechy 2   2
 U věku 6 až 12 let bylo 74 89 163
 U věku 13 až 14 let bylo 22 19 41
 Dle národnosti bylo mateřského jazyka českého 96 108 204
 Dle náboženství bylo vyznání katolického 96 105 201
 Dle náboženství bylo vyznání evangelického   1 1
 Dle náboženství bylo vyznání židovského   2 2
 Platu školního zproštěno 32 26

58

 Školní platilo 64 82

146

 Úlevy od 16. května do 31. října dostalo se 23 17 40
 Koncem šk. roku před 14 rokem propuštěni 2 4 6
 Počet školních ½ dnů bylo vůbec   81 417   %
 Nezameškaných šk. ½ dnů bylo 71 112 87,34
 Zameškaných omluvených 6 616 8,13
 Zameškaných neomluvených 3 689 4,53

     Ke konci srpna l. 1894 odstěhoval se Antonín Slanina do Libice u Chotěboře a zástupce jeho Václav Vlk do Střížova. Na místo to ustanoven skutečným učitelem Josef Halada, definitivní mladší učitel z Modletína.
     Školní rok 1894/95 počal 13. září slavnými službami božími a vzýváním Ducha svatého v chrámu Páně v Borové.

Na počátku školního roku bylo zapsáno:     (Ch. - Chlapci, D. - Dívky, Úh. - Úhrnem)         

Obec Na počátku
 školou povinných 
 Do jiné školy 
chodí

 Do zdejší školy 
chodí 

 Od školného platu 
osvobozeno
 Školné platí 
Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. Ch. D. Úr.
 Oudoleň  78 91 169 1 - 1 77 91 168 24 26 50 53 65 118
 Slavětín 23 23 46 - - - 23 23 46 7 4 11 16 19 35
 Úhrnem 101 114 215 1 - 1 100 113 214 31 30 61 69 84 153


Roztříděni byli do jednotlivých tříd následovně:

 Do I. třídy zapsáno:  Ch. D. Úh.  Do II. třídy zapsáno:  Ch. D. Úh. Do III. třídy zapsáno: Ch. D. Úh.
 do 1. oddělení 16 19 35  do 1. oddělení 12 19 31 do 1. oddělení 11 19 30
 do 2. oddělení 13 17 30  do 2. oddělení 18 15 33 do 2. oddělení 30 25 55
 Úhrnem 29 36 65  Úhrnem 30 34 64 Úhrnem 41 44 85


Úhrnem zapsáno tedy 214 žáků a z těch jest 100 hochů a 114 dívek.

     Dne 4. října a 19 listopadu přítomen byl sbor učitelský se školní mládeží slavným službám božím v chrámu Páně Borovském za příčinou jmenin Jejich Veličenstev císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty.
     Dne 7. m. října 1894 čís. 9556 ráčila vysoká c. k. zemská rada školní o žádosti obecního zastupitelstva ve Slavě-tíně za zřízení zimní expositury takto rozhodnouti: „Nedáváme místa politické obce Slavětína, aby ve Slavětíně byla zřízena expozitura mateřské školy Oudoleňské pro zimní pololetí, poněvadž tu není podmínek § 2 zákona o zřizo-vání škol ze dne 19. února 1870. č. 22 z. z.
     Tomáš Halík, rolník v Oudoleni, odkázal v poslední vůli 20 zl. k tomu účelu, aby koupeny pro chudé školní dítky biblické dějepravy a evangelia. Po srážce poplatku z odkazu zůstalého zbyla částka 18 zl. 62 r. Ačkoliv šlechetný dárce neurčil, které škole dostati se má daru toho, usnesla se sl. c. k. školní rada školní, aby větší počet knih odevzdán byl obecné škole v Oudoleni a několik exemplářů darováno bylo školám nejchudším. Sneseno také, aby za levnější cenu koupena byla starší evangelia, aby tím opatřeno býti mohlo více biblických dějeprav. Sl. c. k. okr. rada   školní  odevzdala  škole  naší 18  exemplářů  biblické  dějepravy,  10 exemplářů  evangelia  (nové knihy) a 10 exemplářů evangelia (starší knihy).
     Dne 10. m. října l. 1894 zemřel v Oudoleni rodák zdejší P. Václav Halík, farář v Sissanu v Istrii a dne 13. pohř-ben byl na hřbitově borovském při kostelíku svatovítském vedle svého bratra Tomáše Halíka, přítele školní mládeže a příznivce školy.       
      Dne 14.  m.  října l. 1894 a 17. d. m. června l. 1895 konaje c. k. okr.  inspektor školní, pan K. Kovář, prohlídku školy zdejší byl přítomen vyučování téměř všem předmětům. Místní dozorce školní, p. K. Martínek, navštívil školu v tomto roce jen jednou, jelikož byl skoro půl roku nemocen.
     Vysokým rozhodnutím c. k.  zemské rady školní ze dne 20. v říjnu l. 1894, ustanoveny řídícímu učiteli dle zákona zemského ze dne 13. měs. května l. 1894 od 1. dne v lednu l. 1895 příjmy tyto: základní služné 500 zl., funkční přídavek 125 zl., I. zvýšení služného 50 zl., II. zvýšení služného 100 zl., III. zvýšení služného 100 zl., úhrnem 875 zl. Dosavadní služné 700 zl. bylo mu koncem m. prosince l. 1894 zastaveno.

Rok 1895

     V měsíci únoru l. 1895 byla v obci zdejší nová místní rada školní zvolena a sice: předseda: Jan Plíhal, starosta, členové: Karel Martínek, míst. dohlížitel, vd. p. P. Fr. Moravec, far. v Borové, Josef Bažant, řídící učitel, Václav Musil a Jan Karas za Slavětín, náhradníci: Jan Halík a Fr. Holas. 
     Výnosem sl. c. k. okr. rady školní ze dne 17. února l. 1895 vybídla místní radu školní a správu školy, aby se přičinily, by  dítky  v  poslední  dny  masopustní  v úplném počtu do školy přicházely. Počet zameškaných půldnů ve dvou těch dnech byl 9,67 %.
     Dne 18. m. února l. 1895 o jedné hodině odpolední zesnul v Pánu v Arku Jeho c. a k. Výsost nejjasnější pan maršál  arcivévoda Albrecht. Za spásu duše Jeho konány byly smuteční služby boží ve farním chrámu Borovském ve čtvrtek dne 28. m. února t. r. v 9 hodin, dopoledne, jichž se sbor učitelský zúčastnil. Jelikož pro velkou vzdálenost a množství sněhu (neníť pamětníka takového množství sněhu, jaké po celou zimu bylo) nemožno bylo dítkám školním zádušních služeb božích se zúčastniti, konána byla slavnost dne 6.  m.  března ve vkusně ozdobené třídě druhé obecné školy. Třídní učitel III. třídy, Jos. Halada, přiměřeně promluvil ku mládeži a četným hostem. Po vroucí modlitbě za vznešeného zesnulého předneseny byly básně obsahu vážného i vhodného a zpívána byla hymna rakouská.      
     Vysokým rozhodnutím ze dne 17. m. května l. 1895 jmenován novým členem sl. c. k. okr. rady školní pan Jan Štekl, zvěrolékař z Běstvíně, poněvadž p. Josef Bobek, správce velkostatku v Libici, vzdal se za příčinou odchodu svého z tohoto hejtmanství členství c. k. okresní rady školní.
     V den Božího Těla dne 13. m. června l. 1895 účastnila se školní mládež se sborem učitelským slavného církevního průvodu v Borové.
     Dne 15. června t. r. o 8 hodině dopolední konala se zkouška ze svatého náboženství ve farním chrámu Páně Borovském. 
     U svaté zpovědi a přijímání nejsvětější svátosti oltářní byly dítky třikráte a to: na počátku (13. října), v čase velikonočním (8. května) a na konci školního roku (15. července).
     Po jednomyslném usnesení sl. c. k.  okr.  rady školní ze dne 22. června l. 1895 nevyhovuje se žádosti místní   rady   školní   zdejší ze dne 23. m. listopadu l. 1893 (ve kteréž místní rada školní líčila poměry obyvatelů zdejších, odkazujíc se na to, že mnohý z nich dluhuje doposud školní přirážku, kteráž vyměřena mu byla v r. 1885 na zřízení III. třídy v čís. 108) a trvá při svých nařízeních z důvodů těchto:

 1. Zřejmě již dokázáno, že učebny ve školní budově nevyhovují.
 2. Zatímná  učebna, již také zákonitým podmínkám nevyhovuje, byla již při komissionelním řízení, jež konáno 3. m. března r. 1886, toliko za třídu prozatimní na čas přijata.
 3. Zatímná učebna ta vzdálena jest od hlavní budovy školní 341 m. Tím velice znesnadněno jest úřadování řídícího učitele.

     Z důležitých příčin těchto a zakládajíce se vysokým unesením ze dne 29. m. března 1877, kterým se dí: Každá  škola má míti vůbec svou vlastní budovu, ve které veškeré třídy mají býti umístěny a vysokým rozhodnutím ze dne 7. října 1894, které již v právo moc vešlo, ukládáme místní radě školní s veškerou rozhodností, aby o dobré zdání odborného znalce, kterým způsobem nejlépe dosíci lze řádné budovy školní, požádala, o věci  s  náležitou rozvahou porokovala a sl. c. k. okr. radě školní návrh (margo plánu) nejdéle do 1. dne v měsíci září l. 1895 ku schválení předložila.
     Při úředním šetření, které za příčinou předloženého návrhu (nárysu plánu) konáno bude na místě samém, může místní rada školní žádati, aby stavba dle plánů schválených nemusila býti hned a jedním rokem vykonána. C. k. okresní rada školní zajisté žádost tu, bude-li vzpírána dobrou vůlí místní rady šk. ochotně v úvahu vezme. Jsou-li skutečně hmotné poměry školní obce nepříznivy, upozorňuje sl. c. k. okr. rada školní místní radu školní, že může žádati za subvenci. Žádost tu, která však toliko na základě plánů schválených může býti podána, vřele ku příznivému vyřízení doporučena bude. Sl. c. k. okr. rada školní očekává, že místní rada školní povinnosti své úplně dostojí a nařízení tomu, to přesně vyhoví.
     Dne 3. m.  července l. 1895 o 2 ½ hod. odpolední vypukl neznámým způsobem v č. 35 oheň a zničil takřka do základu ještě jiná dvě čísla, totiž č. 39 a 40.
     Dne 9. a 16. července l. 1895 bylo skoro veškero žactvo okresním lékařem z Chotěboře p. Dr. B. Marklem přeočkováno. Poměry zdravotní na škole zdejší byly celkem uspokojivé, v měsíci lednu vypukla v čp. 6., 62., 66. spála, která však škole na škodu nebyla, jelikož jen 7 školních dítek nemocných bylo.

     Výroční zpráva
     Na počátku šk. roku 1894 – 5 bylo zapsáno 101 hochů a 114 dívek, během roku přibyli 3 hoši, úhrnem 104 hochů, 114 dívek, celkem 218 žáků. Z počtu toho chodí do měšťanské školy 1 hoch, pro vadu tělesnou nechodil do školy 1 hoch. V roce do jiné obce školní odstěhovalo se 8 hochů a 3 dívky. Během roku vystoupili, že dožili se 14tého roku a učinili povinnosti školní dosti 7 hochů a 3 dívky. Na konci školního roku bylo 87 hochů a 108 dívek, úhrnem 195 žáků.
     Z oněch má domovské právo ve školní obci 69 hochů a 82 dívek, v jiné školní obci v Čechách 15 hochů a 25 dívek a v jiné školní obci mimo Čechy 3 hoši a 1 dívka.
     U věku 6 až 12 let bylo 69 hochů a 90 dívek, ve věku 13 až 14 let 18 hochů a 18 dívek.
     Dle národnosti bylo mateřského jazyka českého 87 hochů a 108 dívek.
     Dle náboženství bylo vyznání katolického 87 hochů a 105 dívek, vyznání evangelického 1 dívka, vyznání židovského 2 dívky.
     Platu školního zproštěno 27 hochů a 29 dívek. Školné platilo 60 hochů a 79 dívek. Úlevy od 16. května do 31. října dostalo se 19 hochům a 17 dívkám.
     Koncem školního roku před 14. rokem propuštěno 5 hochů a 5 dívek.
    Počet školní ½ dnů bylo vůbec 79 795, nezameškaných šk. ½ dnů bylo 70 208, tj. 87,98 %, zamešk. šk. ½ dnů omluvených bylo 7 652, tj. 9,59 %, zamešk. šk. ½ dnů neomluvených 1 935, tj. 2,43 %.
     Školní rok ukončil se dne 31. m. července slavnými službami božími a Te Deum laudamus v chrámu Páně Borovském. Po přání ct. místní rady školní odbývána byla dne 21. m. července výstava pomůcek učebných a prací žáků, kteráž těšila se hojnému účastenství ze strany občanstva Oudoleňského.
     Zákonem zemským ze dne 13. m. května l. 1894 upraveno bylo služné učitelstvu království Českého dle něhož řídící učitel školy zdejší může dosáhnouti tohoto nejvyššího platu. Základní služné 500 zl., funkční přídavek 125 zl., I. zvýšení služného 50 zl., II. zvýšení 100 zl., III. zvýšení 100 zl., IV. zvýšení 100 zl., V. zvýšení 50 zl., VI. zvýšení 50 zl., celkem 1 075 zl.
     Zákonem zemským ze dne 19. m. prosince l. 1875 mohl dosáhnouti řídící učitel zdejší školy jen tohoto nejvyššího platu: služné 500 zl., funkční přídavek 100 zl., 6 quinquenálek po 50 zl. = 300 zl., celkem 900 zl. Novou úpravou platů učitelských zlepšilo se služné řídícímu učiteli o 175 zl.
     Ve šk.  roce 1894 – 5 obdržela zdejší škola od sl. c. k. okr. rady školní v Chotěboři tyto pomůcky učebné: Doležalovy zeměpisné obrazy v ceně 5 zl. 60 kr. Elektriku, zrcadlo rovné, přístroj k vyvinování vodíku, 5 skleněných rourek, lžičku ku spalování phosphoru, třínožku s trojúhelníkem a miskou, 2 baňky (300 a 500 g), 2 zkoumavky, 2 křivule, stojánek křivule, vaničku pneumatickou, ¼ kg chlorečňanu draselnatého a ½ kg burelu v ceně 15 zl. 56 kr.
     Po nařízení sl. c. k. okr. rady školní ze dne 22. m. června l. 1895 oznámila místní rada šk. v Oudoleni usnesení své ve schůzi dne 29. m. srpna l. 1895 konané, že zříditi chce třídu III. z bytu řídícího učitele a že školní budova nechá se menšími prostředky opraviti.
      Aby slav. c. k. okr. rada školní přesvědčila se, zdali zamýšlená oprava vyhoví účelu, zákony školní vytčenému, ukládá místní radě školní, aby nejdéle do konce měsíce září l. 1895, předložila sl. c. k. okr. radě školní nárys zamýšlených oprav. Za přesné vyplnění nařízení toho jest pan předseda místní rady školní osobně zodpověden.
     Ve školním roce 1895-1896 vyučoval v I. třídě ml. učitel František Oplištil, ve II. třídě řídící učitel Josef Bažant a ve III. třídě učitel Josef Halada, náboženství učil velebný pán P. Jan Filípek a ženským ručním pracím Antonie Bažantová, choť řídícího učitele.
      Místní rada školní v Oudoleni předložila c. k. okr. radě školní zprávou ze dne 27. m. září l. 1895 nárys na upravení třídy a žádala za jeho schválení.
     Dne 9. m. prosince l. 1895 konáno bylo komissionelní jednání za příčinou upravení III. tř. z bytu řídícího učitele a také z důvodů vyhovují-li dosavadní učebny požadavkům zákona. Úřední komise sestavena byla z P.T. p. p. c. k. okresního hejtmana jakožto předsedy c. k. okr. rady školní, c. k. okresního inspektora školního, c. k. okresního technického znalce, c. k. okresního lékaře, z místní rady školní v Oudoleni obecního zastupitelstva z Oudoleně a ze Slavětína.    
     Když úřední komise školní budovu a všecky učebny náležitě prohlédla a návrh na upravení III. tř. prozkoumala, podala toto své dobré zdání: Zatímná učebna (341 m od školní budovy vzdálená) i obě učebny ve školní budově ani rozměry, ani osvětlením, ani ventilací požadavkům zákona nevyhovují. Také nevyhovují ostatním zařízení, podlaha ve všech učebnách jest prohnilá s četnými defekty. Veškeré učebny jsou vytápěny železnými kamny, v nichž toliko dřevem se topí, takže asi za velkých mrazů učebny ani náležitě vytopiti se nemohou. Rovněž záchody jsou nevhodné, přístup k nim vede přes dvůr, u záchodů není žádných jam, nýbrž výkaly rovně na dvoře se shromažďují.
     Místnosti, které místní šk. rada školní zprávou ze dne 27. září 1895 pro tř. III. upraviti míní, jsou zcela nedostatečné. Poněvadž učebna ta, aby s dostatek osvětlena byla projektovanými třemi okny, musilo by každé z nich býti 2 m vysoké a 11 m široké. Poněvadž dokázáno, že dosavadní dvě učebny ve školní budově požadavkům zákona rozhodně nevyhovují, nedošlo by se nápravy, když by ve školní budově třetí učebna se upravila. Tím, že učebna zatímná od školní budovy jest 341 m vzdálena, znesnadněn jest dozor řídícímu učiteli. Není také kabinetu na pomůcky učebné, studně, komory ani sklepu. Ze všeho toho vidno, že dosavadní učebny i zamýšlená změna nevyhovují § 63 zák. říšs. ze dne 14. května 1869 čís. 62, ve kterém se dí „Každé škole mají býti místnosti náležitě zařízené dle potřeb vyučování a hledíc ku zdraví dítek.“ Vysokým vynesením ze dne 29. m. března r. 1877 čísl. 6342 nařízeno toto: „Každá jedna škola vůbec má míti vlastní svou budovu, ve které veškeré třídy školní mají býti umístěny.“ Všem těmto nedostatkům odpomoci možno jedině stavbou nové školní budovy. Kdyby se pomýšlelo na zvýšení školní budovy o jedno poschodí, připomíná se, že by úprava ta poměrně byla dražší nové školní budovy, když by přístavba měla požadavkům zákona řádně vyhovovati. Proti tomu všemu nečinila ani místní rada školní ani zastupitelstva přiškolených obcí námitek.
     Přítomni členové místní rady školení a obecních zastupitelstev přiškolených obcí praví: „Uznáváme potřebu řádné školní budovy a nejsme proti tomu, abychom v obci své měli řádnou školní budovu, jež by požadavkům zákona úplně vyhovovala, ale prosíme, abychom nebyli nuceni nyní stavbu tu vykonati, neboť poměry hospodářské nedovolují, abychom mimořádné oběti přinášeli. Budovu školní postavíme v době desíti let, tj. řádnou školní budovu, kteráž by požadavkům zákona vyhovovala.

Rok 1897

     Dne 3. m. května l. 1897 o 3 hodině ranní vypukl neznámým způsobem oheň v čís. 58 těsně vedle filiálky stojící kde II. tř. školy jest umístěna. Šťastnou náhodou byly střechy předcházejícím deštěm nasáklé a přičiněním občanstva byl domek ten zachráněn.
     Dne 21. m. května l. 1897 po 3. hod. odp. strhla se nad obcí naší a Slavětínem strašná bouře s prudkým lijákem, který v okamžiku veškeré potoky děsnými vlnami rozpoutal. V nešťastném okamžiku tom v nepřítomnosti svých rodičů padla za oběť rozzuřenému živlu nejpilnější žákyně III. tř. Františka Bílková v Slavětíně, zachvácena byla proudem u samého domovního stavení. Pohřbena byla na hřbitově borovském v neděli odpoledne dne 23. m. května. Sbor učitelský se svými žáky zapěl jí u domu pohřební písně a doprovodil ji k poslednímu odpočinutí.
     Místní dozorce školní p. Karel Martínek navštívil v tomto roce školním každou třídu pětkrát, vždy napomínal dítky k pilné docházce šk., k pilnosti a poslušnosti.
      Místní rada zdejší darovala chudé mládeži na sešity školní a na potřeby k ženským ručním pracím 6 zl., na žákovskou knihovnu 5 zl. a 1 zl. na opravu knih pro chudé žáky.
     Vynesením sl. c. k. okr. rady školní v Chotěboři ze dne 10. září l. 1896 ukládá se učitelstvu, by k podrobným osnovám učebným připojen byl opis těchto zásad, jichž každý šetřiti musí:

 1. Důstojné chování učitele ve škole i mimo školu.
 2. Péče horlivá o další sebevzdělání.
 3. Dokonalá příprava.
 4. Přesné dodržení hodin vyučovacích.
 5. Zbožná modlitba na začátku a na konci školního vyučování.
 6. Svědomitá práce ve škole.
 7. Čistota a pořádek ve všech věcech a v každé místnosti školní.
 8. Péče o rozmnožení školních pomůcek a knihovny, náležité jejich užití.
 9. Správné vedení knih úředních.
 10. Přesné plnění zákonů školních a nařízení školních úřadů.

     Vynesením vysoké c. k. zemské rady školní ze dne 12. října 1896 zakazuje se žactvu choditi s rodiči nebo přáteli do spolkových schůzí.
     Výnosem vys. c. k. zem. rady šk. ze dne 30. ledna 1897 není dovoleno prodlužovati prázdniny hlavní, pak o svátcích vánočních, velikonočních a svatodušních.
     Nařízením sl. c. k. okr. rady šk. ze dne 26. dubna 1897 ukládá se učitelstvu, by na každý den mělo písemnou dispozici (stručnou přípravu) z předmětů, kterým vyučuje.
     Výnosem vys. c. k. zem. rady šk. ze dne 21. května 1897 nařizuje se, aby od dalších pokusů v příčině zavedení písma stojatého bylo upuštěno. (Poznámka: Učiněn byl několikaletý pokus psáti písmem stojatým z ohledů zdravotních, ale neosvědčil se.)
     Vynesením vys. c. k. zemské rady školní ze dne 3. m. června 1897, v příčině větrání a čištění místností školních vybízí se sl. c. k. okr. rada šk., aby podřízeným místním důtklivě na paměti uvedla, by zpravidla denně učebny, schody a chodby navlhčenými pilinami se vyčišťovali, prach z lavic se stíral a všecka okna se otvírala.
     Slavná c. k. okresní rada školní v Chotěboři zakládajíc se vysokým nařízením ze dne 9. v měsíci červnu l. 1897 ukládá učitelstvu, by Rakouská národní hymna zpívána byla jedině dle spisku Nápěv a text Rakouské národní hymny, který za authenticky prohlášený a jediný pro školy předepsaný jest.
     Ku konci školnímu roku bylo ve škole 87 hochů a 97 dívek, celkem 184 žáků.
     Školní rok ukončil se dne 31. m. července slavnými službami Božími ve chrámu Páně Borovském. Po přání cl. míst. rady šk. odbývána byla dne 25. m. července výstava pomůcek učeb., ženských ruč. prací, úkolů a sešitů. Výstavy súčastnil se předseda s místním škol. dozorcem, 4 členové obecního zastupitelstva a pranepatrný počet občanů. Z přiškolené obce Slavětín nesúčastnil se nikdo.
     Milosrdný Bože, račiž v příštím roce školním uděliti dítkám i sboru učitelskému moudrosti a síly, by vyučování hojnou žeň vydalo!
      Na počátku školního roku 1898 bylo do školy přijato 102 hoši a 107 dívek, tj. 209 dítek, z nichž byly 2 náboženství reformovaného, 1 israelského a ostatní katolického. Koncem školního roku bylo hochů 90 a dívek 120, celkem 190.

Rok 1899

     Za účelem zjednodušení písemného styku politických úřadů jak mezi sebou tak s civilními úřady jiných oborů správy, vidělo se J. E. panu předsedovi ministerstva jakožto správci ministerstva vnitra vynesením ze dne 15. února 1899 naříditi, že mají na příště při titulaturách odpadnouti úplně označení:  slavný, veleslavný a vysoký a p. Rovněž tak mají v tekstu spisů jednacích odpadnouti taková slova přídavná, kterými se pouze vyjadřuje poměr, jenž dle vzájemného postavení dotyčných úřadů bez toho sám sebou se rozumí, jako např. : úslužně, nejoddaněji, vážená atd. Konečně budetěž v praesidialních výnosech a zprávách přednostům úřadů svědčících vynechány při adresách všeliké zbytečné titulatury, tak že budou adressy ty na příště zníti na příklad: „Panu c. k. okresnímu hejtmanovi v…, Panu c. k. místo držiteli v…, Panu předsedovi c. k. ministerstva jakožto správci ministerstva vnitra“ atd. Rovněž nebudiž více při takových vyhotoveních užíváno obvyklé snad závěrečné doložky: „Ráčtež přijati, atd. Tam, kde se to dosud ještě nedálo, budiž na příště datum zprávy udáváno vždy na pravé stránce vpravo nahoře (od čtoucího), číslo zprávy vlevo nahoře. Tato nařízení ke styku s úřady církevními vztahovati se nemají.
      Ve zdejší školní obci stonaly dítky na příušnice od 16. května 1899 do ½ srpna. Rudolf Dobrovolný narozený 19. 4. 1891 v čís. 12 bydlící zemřel dne 17. 6. 1899 na tyfus. Byl to ojedinělý případ.
     Prazvláštní bylo počasí letošního školního roku. Až do Vánoc chodily mnohé děti do školy bosy. V prosinci kvetly květiny v polích i na lukách ano i motýlové se objevovali a včely ku vyčistění hojně vyletovaly. Za to v létě mnohé dni byly velice chladné. (KVETOUCÍ KLASY ŽITNÉ - úkaz velmi zajímavý v pozdní době vánoční, zaslal nám nadlesní pan Václav Teplý z okresu chotěbořského. Utrhl je z většího množství stejně kvetoucích klasů na lesní pasece ve výši 580 metrů nad mořskou hladinou. – Výstřižek tento vzat z národní politiky na rok 1898-9).
Dne 14. září l. 1899 o deváté hodině večerní vypukl oheň a zničil dvě čísla a to 6. a 7.

Rok 1900

     V měsíci lednu 1900 provedeno sčítání lidu dle stavu k 31. pros. 1899 a napočítané 108 domů, 752 obyv., 12 provozoven, hospodářství 67 a tk. zaměstnanců 147 - sčítacím komisařem byl správce školy.
     Školní rok 1901 započal dne 17. září 1900 velkou mší svatou, která se konala toho dne o 8. hodině ranní v chrámu Páně v Borové.

Rok 1901

     Dne 17. dubna návštěvou svou poctil školu zdejší pan c. k. zemský inspektor školní František Wenig, přítomen byl vyučování ve všech třídách, po skončeném vyučování prohlédl některé sešity; konala se porada, přednesl některé pokyny, podal návod, jak by učitelé v tom neb onom případě sobě počínati měli, vybídl je k další svědomité práci, o všem tom sepsán protokol, jejž přítomní i on jako předseda podepsali – výsledek vyučování byl uspokojivý – před odchodem navštívil školní zahradu.
     Letní tělocvična byla znovu upravena, novým plotem ohrazena a nejnutnějším nářadím opatřena.
     Dne 19. května navštívil školu zdejší pan c. k. okresní inspektor školní Tomáš Pelikán, přítomen byl vyučování ve všech třídách, po skončeném vyučování prohlížel sešity i ruční práce, konal poradu, v níž své pokyny přednesl, prohlédl školní zahradu, jakož i cestu Slavětínských dítek do školy zdejší. Školnímu vyučo-vání byl tohoto roku též přítomen místní dozorce školní pan Václav Musil.
     Zdravotní stav v tomto školním roce byl uspokojivý až na několik případů dusivého kašle, který se objevil až v měsíci květnu. Přeočkování školních dítek provedl 20. 5. 1901 zdravotní lékař z Bělé pan Václav Nykysa – 104 dívky a 45 chlapců.
     Místní rada školní darovala na knihovnu žákovskou 10 korun, na potřeby k ručním pracím 6 korun a chudým dítkám na potřeby též 6 korun.
     C. k. okresní rada školní výnosem svým upozorňuje správy škol na nařízení, týkající se vytápění místností školních. Dále upozorňuje na výnos, týkající se dispense školního dítka z praktického cvičení ve zpěvu, dále způsobu vyučování zpěvu na škole národní a konečně klassifikace dítek ze zpěvu, které hudebního sluchu nemají. Výnosem č. 1213 upozorňuje místní radu školní i správy škol, aby dohlíželi společně k tomu, zdali dítky školní úlevy v docházce školní neužívají ku hotovení vlasových sítěk, v případě kladném má o tom učiněno býti oznámení, by se proti takovým zakročiti mohlo.
     Na počátku roku školního přijaty byly 204 děti, a to 94 chlapci a 110 dívek, z těchto do školy zdejší chodilo 200, a to 92 chlapců a 108 dívek, do jiné 3 děti, a to 2 chlapci a 1 dívka, 1 dívka hluchoněmá školu nenavštěvovala. Do školní obce domovem patřilo 147 dítek, a to 65 chlapců a 82 dívky, do jiné 52 dítky, a to 27 chlapců a 25 dívek, mimo Čechy bylo domovem 5 dítek, a to 2 chlapci a 3 dívky. Co do náboženství byly 203 děti náboženství katolického, a to 94 chlapci a 109 dívek, a 1 dívka náboženství izraelského, národnosti byly všichni českoslovanské.
      Dne 5. prosince 1901 vykonána volba obecního zastupitelstva a zvolen za starostu p. Karel Martínek, za radní p. Fr. Holas, Jan Plíhal a Václav Pujman.

Rok 1902

      Dne 13. února 1902 konáno komissionelní řízení za povolení expositury celoroční v Slavětíně. Jednání samého účastnil se pan c. kr. okresní inspektor školní p. Tomáš Pelikán a adjunkt c. kr. okresního odboru stavebního z Čáslavi, členové obecního zastupitelstva oudoleňského i slavětínského a místní rada školní ve starém složení, jelikož nová do toho dne do přísahy vzata nebyla. Po přečtení protokolů s dřívějším jednání v ohledu tom, přípisu c. kr. zemské rady školní předsevzato měření cesty od posledního stavení v obci Slavětíně přes ves na mostek, odtud po okresní silnici až k sloupu, na to po císařské silnici k Jitkovu, na to po odboční cestě oudoleňské ku filiálce č. d. 108 a ku škole mateřské č. 88, naměřeno celkem 4.540 m a střední vzdálenost určena na 4.315 m, účastníci sešli se v II. třídě, kdež byl sepsán o věci té obšírný protokol, po přečtení byl od přítomných podepsán. Připomenouti dlužno, že obec Slavětín uvolila se na svůj náklad exposituru vydržovati a obec Oudoleň naproti tomu obec slavětínskou na dobro ze svazku školního propouští. Tím jednání ukončeno.
     Nová školní rada zvolena 21. března 1902 a zvoleni tito pánové: Jan Benák, č. 28 a Jan Plíhal, č. 21, za Slavětín Frant. Horák – ke složení slibu byli předvoláni 10. května a za místního dozorce školního jmenován p. Jan Plíhal, č. 21.
      29. června vypukl oheň u Jana Tonara, č. 33 a strávil celé stavení.
     Povětrnosť v tomto roce byla podivná, v zimě nebylo ani mnoho sněhu a mrazy nebyly tak časté, byl skorem strach o ledy, naproti tomu v květnu byla povětrnost chladná, vše se opozdilo, 16. května byl mlynářův rybník potažen do poloviny škraloupem a v zahradě záhony do tvrda umrzly.
      Zdravotní stav žactva letošního roku školního byl celkem dobrý až na dva lehké případy spalniček.
     16. července opět vypukl oheň u Petra Brabce, č. 17 strávil také jen jedno stavení. Tím povzbuzené obecní zastupitelstvo ve své schůzi 20. července konané usneslo se zaříditi hasičský sbor a dne 28. července upsalo se 20 občanů za zakládající členy sboru toho s poplatkem 20 korun.
     Na počátku roku školního přijato bylo 211 dítek a to 107 chlapců a 104 dívek, z těch do školy zdejší chodilo 205 a to 105 chlapců a 100 dívek, do vyšší školy chodil jeden chlapec, do měšťanské školy 2 dívky, školu ne-navštěvovaly 3 dítky, a to jeden chlapec a 2 dívky, a to pro tělesnou neb duševní vadu.
      Školní rok 1903 započal dne 16. září 1902 slavnou mší svatou ve chrámu Páně v Borové, jíž se účastnilo žactvo se svými učiteli.

Rok 1903

      Zkouška z náboženství konala se dne 11. května 1903, komisařem byl důstojný pan František Kotrbelec, biskupský sekretář, farář z Přibislavi, napřed sloužena mše svatá, poté průvod po hřbitově, modlení u kříže, na to zkouška z náboženství, napřed zkoušel pan farář své žactvo a potom p. kaplan.
     Sbor učitelský zůstal nezměněn i ve složení svém i v působení, pan uč. Josef Halada učil I. třídu, správce školy druhou, p. uč. Uchytil třetí třídu, zpěvu v II. třídě učil p. Jos. Halada, ženským ručním pracím paní Antonie Bažantová, industr. učitelka zdejší, náboženství pan p. Josef Ježek, kaplan v Borové.
     C. kr. okresní rada školní přípisem svým ze dne 10. října 1902 oznámila toto: C. kr. zemská rada školní vynesením svým ze dne 4. října povolila v zásadě, by ve Slavětíně zřízena byla celoroční expositura jakožto část mateřské školy v Oudoleni pro všecky školou po-vinné dítky z obce Slavětína, jelikož je splněna podmínka § 2 zákona ze dne 22. ún. 1870 č. 22. z.z.
     Otevření expositury a ustanovení síly učitelské odkládá se do té doby až vynesení moci práva nabude a místnost i věcné potřeby pro dotčenou expozituru opatřeny budou. O tom dáváme věděti s doložením, že proti vynesení tomuto lze u c. kr. okresní rady školní v Chotěboři podati do 14 dnů odvolání k c. kr. ministerstvu záležitosti duchovních a vyučování.
     Dne 13. listopadu 1902 konána ohledací komise místností, které upraviti by se daly za učebnu pro exposituru ve Slavětíně. Přítomní byli: pan c. kr. okresní inspektor školní, vrchní ingenieur okresního stavebního odboru z Čáslavi, c. kr. okresní lékař a stavitel Kruml z Chotěboře, členové obecního zastupitelstva ze Slavětína, 2 členové místní rady školní z Oudoleně, Plíhal a Benák, a správce školy. Komise sešla se v domě č. 5 pana Antonína Imramovského, starosty tamní obce, ohledala zprvu místnosti v domě jeho, stavitel udal způsob úpravy, výši dveří, oken, výšku, šířku chodby před učebnou. Potom odebrala se celá komise ke druhému navrženému domu č. 40, pan ingenieur, stavitel i okresní lékař seznali, že místnost ta s velikým nákladem by se přestavovala a přece by málo vyhovovala, vlhkostí   svou zdraví dítek ohrožovala – uznána za nevhodnou. Nyní jednáno bylo o tom, v jaké době by se nechala přestavba v čísle 5 provésti, rokovalo sem tam, až konečně naznali všichni, že do 1. ledna 1903 není nijak možno věc provésti, by všem požadavkům vyhověla. Účastníci odebrali se ku sepsání protokolu o jednání tom, všecky okolnosti a požadavky ze strany úřadu školního, zdravotnického i stavebního byly uvedeny a na závěr celého aktu připomenuto bylo, že přestavba a úprava místnosti má býti jako hotová ohlášena do 30. srpna 1903 a započalo by se učiti 15. září, připomenuto zároveň, že provisorní tato místnost pro  exposituru měla by trvání jen 3léta a v době té by se obec musela o řádnou budovu školní postarati, nákres nových lavic budiž c. kr. okresní radě školní ku schválení předložen.
      Dne 10. května 1903 o jedenácté hodině noční z neznámé příčiny vznikl oheň v čís. pop. 93 u Františka Šťastníka, hasičům podařilo se oheň uhasiti a na jedno stavení omeziti.
     Den 19. července s pohnutou myslí zaznamenáváme i tato místa. K osmé hodině večerní po velikém horku denním přihnala se od jihozápadu černošedá mračna, padaly za sucha kusy ledu, potom kroupy o velikosti holubího vejce, což trvalo 10 minut, na to přišel liják s kroupami a k desáté hodině opakovalo se totéž. V lidstvu panovalo zděšení, všude bylo viděti světlo, déšť, kroupy hnaly do světnice, děti křičely, staří zase bědovali tušíce následky neštěstí nenadále přikvapivšího, po návsi hrnulo vody nesmírné množství, div že mlynářův rybník odolal. Ráno brzy vycházeli lidé, by shlédli škody na staveních a pozemcích, okna buď na dobro neb většinou rozbita, střechy šindelové a papírové protlučeny, obilí tak krásné k zemi stlučeno, brambory otlučeny a zemí zaneseny, listí a kůra stromů zurážena a místem i z kořene vyvráceny. Smutný byl východ a ještě smutnější návrat lidí, neboť viděli naději na hojnou žeň zmařenou a smutnou budoucnost před sebou.
     Na obou školních budovách roztlučeno přes sto tabulí. Neštěstí to stihlo 58 okresů od Budějovic až ku Hlinsku, i na Moravu až k Novému Městu. Škoda učiněná nedá se ani odhadnouti.
     Roztřídění učitelského sboru v novém školním roce bylo následující: v I. třídě od 16. září 1903 až do 29. února 1904 učil pan Theodor Brukner, od 1. března 1904 definitivně učitel I. třídy pan Antonín Kolář, ve II. třídě správce školy pan Hynek Bukovský, ve III. třídě od 16. září 1903 až do 15. října 1903 pan Josef Hűbelbauer, od 16. října až do 16. listopadu 1903 pan Petr Uchytil, od 16. listopadu až do konce roku školního pan Jan Tesař, zatímný učitel II. třídy, při škole zdejší.
     V
ýnosem c. kr, zemské rady školní ze dne 4. října 1902 byla v zásadě povolena celoroční expositura ve Slavětíně, výnosem pak c. kr. zemské rady školní z dne 4. listopadu 1903 povoleno by jmenovaná expositura ihned se otevřela, z té příčiny zřízeno při mateřské škole v Oudoleni jedno místo II. učitele s náležitými požitky a řídícímu učiteli funkční přídavek ze 250 K na 300 K ročně zvýšen. Následkem jmenovaného výnosu ustanovena kollaudace místnosti pro exposituru ve Slavětíně na den 13. listopadu 1903 na 9 ½ hodinu dopolední.
     Samého výkonu kolaudačního účastnil se pan c. kr. okresní školní inspektor, zeměpanský lékař, členové obecního zastupitelstva obce oudoleňské a slavětínské. O celém zařízení expositury sepsán protokoll, přítomní jej po přečtení schválili a podepsali, následkem čehož pan c. kr. okresní inspektor školní až na některé nedostatky, za souhlasu pana okresního lékaře prohlásil ji za způsobilou ku vyučování a oznámil, že hned dne 16. listopadu se má s vyučováním započíti a učitelem tamním jmenoval pana Petra Uchytila, definitivního učitele II. třídy školy zdejší. Dne 16. listopadu o 8 ½ hodině sešla se mládež slavětínská ve třídě, hned za ní dostavilo se místní zastupitelstvo obecní, sbor učitelský z Oudoleně, pan páter Josef Ježek a pan učitel Fr. Filmann z Borové. V krátkém proslovu správce školy, Hynek Bukovský, vylíčil průběh jednání o zřízení expositury, vybízel dítky ku vděčnosti, slušnosti, pilnosti v učení i docházce školní, představil jim pana učitele, obecnímu pak zastupitelstvu poděkoval za obětavost žádaje je, by učitele svého ve snahách a povolání jeho podporovali. Po té ujal se slova důstojný pan p. Josef Ježek, vybízel dítky ku zbožnosti, mravnosti, obecnímu pak zastupitelstvu vyložil důležitost a nutnost školního vyučování pro každého člověka vůbec. 
     Důležitá nařízení – Vynesení c. kr. okresní rady školní ze dne 30. dubna 1904, jímž se dává ve známost přeložení hlavních prázdnin v okresu zdejším na dobu od 16. července do 31. srpna, správám škol nařízeno, by o ukončení látky učebné se postarali. Školní rok 1905 započne 1. září.

Rok 1904

     Dne 9. února 1904 navštívil exposituru ve Slavětíně c. kr. okresní inspektor školní pan Tomáš Pelikán, přítomen byl počtům, přírodopisu, zpěvu a částečně i kreslení, prohlédl úřední knihy i úložné sešity, na to připomenul některé poznámky, týkající se učebné látky, jejího předvedení a upravení, dále kreslení i přednesu básní. Na to odpoledne navštívil školu zdejší, byl přítomen čtení a deklamování v třídě druhé, slohu a čtení v třídě třetí, mluvnici a čtení ve třídě první, prohlédl úřední knihy, ruční práce ve II. a III. třídě, úložné sešity, písanky, výkresy; svolal domácí poradu, pronesl úsudek o výsledku pozorování, připomenul některé pokyny z mluvnice v I. třídě, kreslení taktéž v první třídě, deklamování a čtení ve II. třídě, čtení a slohu ve třídě III., doporučoval podrobnější opravu úkolů a upravení rychlejšího postupu v krasopisu ve třídě III. a tím poradu ukončil.
      Důležitá nařízení – nařízení c. kr. okresní rady školní ze dne 31. března 1904 jímž správy škol se vybízejí, by rodiče zrazovali od zbytečných cest k okresní radě školní ve příčině dosažení věcí zákonitě mnohdy nemožných.
     Vynesení c. k. zemské rady školní ze dne 25. května 1904 ve příčině vyučování žactva v plování. Jmenovaným vynesením se vyzývá c. kr. okresní rada školní, by vyšetřila místa, kdy by se cvičení v plování zavésti mohlo, a aby dalo zprávu, zdali by některý sportovní spolek nebyl ochoten plovárnu zříditi nebo zřízenou školám přepustiti, učitelstvo se zároveň vybízí, by žactvo o nutnosti a užitečnosti koupání i plování poučovalo a nad plaveckými cvičeními dohled přejímala.
      Dne 3. června 1904 zavěšen na opravenou vížku školní nový zvon, kterýž zaplatil skorem celý rodák zdejší Jan Halík, majitel usedlosti č. 41 se svou manželkou Markétou Halíkovou. Zvon byl objednán od firmy V. F. Červený a synové, c. k. dvorní dodavatel hudebních nástrojů v Králové Hradci, váží i s korunou, protiváhou a srdcem 60 kg, má číslo 3.110, průměr 415 mm, zvon nese nápis dárce: Věnovali Jan a Markéta Halíkovi 1904 a na protější straně obraz sv. Jana, evangelisty; cena jeho obnáší 184 K. - Zvon světil Th. Dr. Alois Frýdek, kapitulní děkan a biskupský generální vikář v Králové Hradci na jméno Jana evangelisty za příspěvek 4 K na úpravu kathedrálního chrámu Páně v Karlové Hradci a 1 K kostelníkovi tamtéž, částka ta je v celém účtu obsažena.
     První zvon, kterýž na školu zavěšen byl, byl r. 1843 při zvonění rozbit; tehdejší rychtář Benák s vlastními dvěma voly do Králové Hradce ku přelití odvezl; tehdá ve vsi nikdo koně neměl. Přelitý však zvon přivezl odtamtud soused Karas, č. d. 1. již se svým koněm; zvon byl přelit u zvonaře, firma německá: Karl Paul in Kőniggrätz im Jahre 1843.  - Nový zvon na věž upravil Václ. Pujman a Jan Poul, tesař a toho dne 3. 6. 1904 poprve večerní klekání zvonilo. 

Rok 1904

      Dne 5. února 1905 ku žádosti sboru dobrovolných hasičů zde byla svolána schůze lidu, na níž jednati se mělo výhradně o založení spořitelního a záložního spolku v Oudoleni. Řečníkem o věci té byl pan učitel B. Koutný ze Střížova a zároveň pokladník tamního spořitelního a záložního spolku. Řečník zmínil se o všech okolnostech, které existenci stavu rolnického a maloprůmyslnického ohrožují a přimlouval se za zřízení podobného spolku. Po ukončeném pojednání dotazovali se mnozí na věci okolnosti takového spolku a hned na to byli přítomní vyzváni, by podpisem svým za členy spolku se přihlašovali; přihlásilo se jich 28; hned na to svolána schůze důvěrná a volby provedeny; za starostu zvolen správce školy, za pokladníka p. Ant. Kolář; do představenstva: K. Musil, Fr. Musil, Josef Karas, Jan Stránský, dozorčí rada: Václ. Kavka, Fr. Zvolánek, Fr. Plíhal, Karel Martínek, Fr. Holas a Jos. Štefáček. Když zvolení prohlásili, že volbu přijímají, byla schůze ukončena.
     Dne 23. února t. r. provedena volba do místní školní rady a zvolen Josef Karas a Karel Musil.
     Přípisem c. kr. okresní rady školní ze dne 19. dubna t. r. ustanoven místním dohlížitelem školním p. Jos. Karas, č. 81, pro exposituru ve Slavětíně p. Fr. Horák.
     Dne 7. května t. r. sehráli ochotníci zdejší divadelní kus: „Paní představená“ pod řízením p. učitele Fr. Semráda. Provedení bylo slušné, účastenství i zájem byl velký, hrubý příjem 100 K; z toho obdržela škola 20 K na nové II. čítanky.
     Od počátku až do konce roku školního 1905 bylo v Oudoleni zapsáno 170 dítek, 94 chlapců a 76 dívek.
V obci slavětínské od počátku až do konce roku šk. sepsáno 48 dítek, 28 chl. a 20 dívek.
     Ku konci roku šk. žáci II. odd. III. třídy a III. odd. exp. v Slavětíně za dozoru svých p. učitelů podnikli výlet po dráze do Hlinska, prohlédli si železné mosty, město, kostel, hřbitov, obě měšťanské školy, kdež p. ředitel Jindřich Rozvoda pobavil je pokusy elektrickými, ukázal jim sbírky; největší radost měli ze své první jízdy po dráze.
     Vynesení c. k. zemské rady školní ze dne 5. července 1905, jímž mládeži škol obecných i měšťanských kouření tabáku se zapovídá a učitelstvo se vybízí, by při každé příležitosti poučovalo žactvo o škodlivosti kouření; místní rada školní má učitelstvo, ve snaze brániti kouření, vydatně podporovati. V budovách školních budiž zakázáno kouření ve všech místnostech.
     Vynesení c. kr. okresní rady školní ze dne 31. 10. 1905, týkající se zřizování a udržování školních zahrad; ve výnosu tom poukazuje se na účel školní zahrady; vynesením tím vybízejí se místní rady školní, by do rozpočtu každoročně dával se obnos 50 K na zakoupení hnojiva, semen, rostlin; na práci nádenickou anebo na jiné nahodilé potřeby.
     Zdravotní stav žactva v uplynulém roce byl uspokojivý, ani jeden případ nakažlivých nemocí se neobjevil. Z řady žactva ubyly 3 dívky úmrtím, a to: Kateřina Brabcová, žákyně I. třídy, Františka Holasová a Marie Kohoutová, žákyně III. třídy.
     Dne 27. srpna 1905 v neděli o 5. hodině odpolední vypukl oheň v čísle 49 patřícím Fr. Musilovi, a to ve stohu slámy na dvoře, od toho chytla stodola, kůlna, stáje i domovní stavení, vše lehlo popelem; oheň zachvátil též sroub vedlejšího stavení č. 50 patřící Janu Benákovi st. Hašení účastnili se hasiči místní, ze Střížova, z Bělé, ze Ždírce a Borové.
     Dne 7. srpna mělo se odbývati komissionelní řízení ohledně úpravy školních místností, ale pro nepřítomnost p. okres. ingenieura bylo odročeno na dne 28. srpna 1905, pro odchod na dovolenou pana okresního lékaře sešlo z toho jednání a místní školní rada byla od c. kr. okresní rady školní vyzvána, by do 30. září m. r. podala zprávu, jak se hodlá postarati o úpravu budovy školní. Schůzi svolal pan starosta na den sv. Václava; jednalo se o domovské příslušnosti těch kterých dítek školních, potom o osvobození od školného, na to přikročeno ku vyřízení jmenované zprávy. Pan starosta přinesl sebou vypracovaný koncept, přítomným jej přečetl a ku podpisu po některé opravě předložil. Přítomní jej podepsali, správce školy též, ale s připojením minoritního vota (odlišné stanovisko přehlasovaného člena orgánu k přijatému rozhodnutí), a to z té příčiny, že věc opět do nekonečna se odkládá a stav učeben za úplně vyhovující se prohlašuje.
      Vynesení c. kr. zemské rady šk. ze dne 15. listopadu 1905, jímž se upozorňují povolaní činitelé, že při objednávkách školních potřeb dávati je přednost výrobkům domácím.

Rok 1906

     Dne 28. ledna 1906 sehráli ve Slavětíně tamní ochotníci za řízení pana učitele Fr. Semráda divadelní kus „Tři blázny“; čistý výtěžek 30 K věnovali ve prospěch žákovské knihovny tamní expositury; k tomu připojil správce školy, Hynek Bukovský, 4 knihy v ceně 3 K 68 h; do knihovny žákovské školy mateřské věnovala c. kr. okresní rada školní spis Roberta Hartmanna: Rok na stráni, správce školy 6 knih v ceně 7 K 30 h a místní rada školní 10 K. Ve prospěch chudých věnovalo ředitelství c. kr. školního knihoskladu 10 čítanek díl II. část prvá a 5 čítanek díl II. část druhá a návdavkem 8 biblických dějepisů.
      V neděli dne 29. července slavena památka 50letého úmrtí Karla Havlíčka rodáka borovského. V sobotu večer dne 28. července veškerá okna v Borové byla osvětlena a hudba hrála po ulicích, v neděli od brzkého ráda ze všech stran sjížděli se rozliční spolkové i jednotlivci v hojném počtu ku slavnosti. O desáté hodině seřadili se spolkové a ostatní účastníci a za zvuku hudby pochodem ubírali se ke školní budově, kdež stála tribuna pro slavnostního řečníka p. t. pana T. G. Masaryka, universitního profesora z Prahy. Slavnostní banket odbýval se ve školní budově, odpoledne hrála hudba na zahradě hostince p. Jana Stránského č. d. 12, večer hráli divadel. ochotníci v hostinci na poště divadelní představení.
      Na počátku roku školního 1905/1906 v Oudoleni sepsány 173 dítky, a to 90 chlapců a 83 dívky.
     V obci slavětínské na tamní exposituře v šk. roce 1905/1906 zapsáno 45 dítek, 24 chlapci a 21 dívka.
     Ve šk. r. 1906/1907 roztřídil se sbor učitelský takto: v I. třídě učil pan Frant. Semrád, ve II. řídící učitel Hynek Bukovský, ve III. třídě p. Antonín Kolář; na expozituře pan Jos. Gabriel, katolickému náboženství na škole zdejší učil p. p. Josef Ježek, kaplan z Borové, na expozituře ve Slavětíně důstojný p. p. Frant. Moravec, farář z Borové, ženským ručním pracím sl. Milada Bažantová a zpěvu ve II. třídě pan Frt. Semrád.
       Zdravotní stav žactva byl uspokojivý, znamená se jen jedno úmrtí Marie Kremlíkové, žákyně I. třídy; spo-lužáci zesnulou na poslední cestě se svým třídním p. učitelem až na rozhraní obce zdejší vyprovodili.
      V měsíci září 1906 pořízena nová podlaha do jednoho pokoje řídícího učitele a do třídy třetí nákladem 190 kor.

Rok 1907

     Ve školním roce 1907/1908 zdravotní stav žactva nebyl tak dobrý jako léta minulá, dítky k jaru trpěly velice kašlem, bolením krku a hlavy, ve Slavětíně panovala chřipka; ze žactva odebrali se na věčnost: Jaroslav Zvolánek, František Černý, Bohumil Hochmann, Jan Brabec a Anna Brabcová vesměs ze Slavětína, z Oudoleně Žofie Drápalíková a Josef Štefáček.
      Dne 27. října 1907 v neděli po 6. hodině ranní vypukl oheň v č. 57, patřícím Janu Dejmalovi, při němž bohužel též o život přišla majetnice toho čísla Anastazie Dejmalová roz. Drápalíková z Oudoleně č. 89.

Rok 1908

      Dne 20. února 1908 konala se volba poslance do sněmu zemského za obce venkovské; z obce Oudoleně a Slavětína bylo všech voličů 79, k volbě se dostavilo 60 voličů, 3 hlasy obdržel pan Alois Mixa, velkostatkář v Nové Vsi, a 57 hlasů dostal pan Jos. Adam, rolník a starosta v Čachotíně; volebním komisařem byl správce školy.
Dne 17. února konány obecní volby v obci zdejší; z I. sboru zvoleni: František Holas, Josef Benák, František Musil a Jan Holas; ze II. sboru: Karel Musil, Josef Štefáček, František Plíhal, Karel Martínek; ze III. sboru: Frant. Plíhal, Josef Sláma, Josef Hájek a Jan Tonar; dne 26. února konána volba starosty a tu opět zvolen Karel Martínek; za I. radního Frant. Holas, za II. Karel Musil a III. Frant. Plíhal č. 80.


 

 

 

 

 

    

                                                                                  

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více