Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Zřizovací listina Místní knihovny v Oudoleni

14.1.2006

Obec Oudoleň vydává, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 28. listopadu 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N U

Místní  knihovny  v Oudoleni
organizační složky obce (dále jen knihovna)

Čl. 1
Označení zřizovatele

Název zřizovatele:   Obec Oudoleň
Okres:    Havlíčkův Brod
IČO:     00267996

Čl. 2
Název a sídlo organizační složky

Název organizace:   Místní knihovna Oudoleň, organizační složka obce Oudoleň
Sídlo a adresa organizace:  582 24 Oudoleň 131

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a  zavazovat se.

Čl. 3
Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:
Místní knihovna v Oudoleni je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1) písm c) zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů  obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažduje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické)
 4. Poskytuje bibliografické, referenční faktografické informace.
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 7. Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Krajskou knihovnou Vysočiny,  která je pověřena  regionálními funkcemi.
  Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí a Krajskou knihovnou Vysočiny se sídlem: Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, pověřenou regionálními funkcemi.
 8. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny ve Knihovním řádu.

Čl. 4
Vedení knihovny

 1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, jmenování má písemnou formu.
 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovních předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5
Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 1. Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce.
 2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

Čl. 6
Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 3. Knihovně jsou propláceny předložené stvrzenky o nákupu nových knih, časopisů, her nebo materiálu.
 4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Knihovního řádu, vede tyto příjmy v peněžním deníku a používá je k nákupu nových knih, časopisů, her nebo materiálu.
 5. Hospodaření se svěřeným majetkem  a s peněžními prostředky zřizovatel, prostřednictvím předsedy  kulturní komise,  pravidelně kontroluje.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2003

V Oudoleni dne 28. 11. 2002

Koronavirus

Anketa

Používáte při výletech na kole cyklistickou helmu?
9
2
0

Historie anket

Náhodné foto

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více