Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Zřizovací listina Základní školy Oudoleň

25.1.2006

Podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2002 Sb. o obcích v platném znění, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, vydává obec v souladu s usnesením zastupitelstva obce  ze dne 25. října 2002

zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Oudoleň, okres Havlíčkův Brod

Čl. 1
Zřizovatel

Název zřizovatele:  Obec Oudoleň, okres Havlíčkův Brod
Adresa:   582 24 Oudoleň 131
IČO:    00267996

Čl. 2
Název, sídlo, IČO organizace

Název organizace: Základní škola Oudoleň, okres Havlíčkův Brod
Sídlo organizace: 582 24 Oudoleň 123
Právní forma:  příspěvková organizace
IČO:   70997845

Čl. 3
Hlavní účel a předmět činnosti

Účel a předmět činností organizace je zabezpečovat povinnou školní docházku, předškolní výchovu, zájmové vzdělávání dětí a školní stravování.

Organizace má tyto součásti:

  • základní škola (účel a předmět činností základní školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základní škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)
  • mateřská škola (účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 3 zákona č. 76/1978 Sb. o  školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)
  • školní družina (účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen v § 20 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)
  • školní jídelna (účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen v § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 4
Statutární orgány

Statutárním orgánem organizace je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

Ředitel jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména
podle § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění a činí jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití

Obec zapújčuje organizaci dnem 1.1.2003

A nemovitý majetek 
katastrální území: Oudoleň
označení nemovitosti: základní škola  čp. 123
parc. č.: st. 132
účetní hodnota: 1.182.954,- Kč

B movitý majetek
položkové uvedený v inventárním soupise, pořízeném na základě inventury ke dni 31.12.2002. Soupis je uložen u zřizovatele a u organizace.

Čl. 6
Vymezení majetkových práv

Organizace má k majetku vymezenému v Čl. 5 této zřizovací listiny následující práva a povinnosti:
a) je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést  evidenci a účetnictví majetku

b) je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy. Za tím účelem může majetek pojistit. Je rovněž povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, životního prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodářství, v oblasti vodního hospodářství, hygieny a dalších oblastech.

c) je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí apod. a za tím účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.

d) není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob. Jakoukoli uvedenou dispozici s nemovitým majetkem je oprávněna učinit pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

e) není oprávněna smluvně pronajmout svěřený nemovitý majetek nebo poskytnout výpůjčku svěřeného nemovitého majetku.

f) investiční záměr k investiční činnosti organizace financované za účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele.

g) je povinna se řídit při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem.

h) je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb při dodržení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Čl. 7
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace se zřizuje dnem 1.1.2003 na dobu neurčitou.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2003. Zřizovací listina byla schválena usnesením obecního zastupitelstva obce dne 25.10.2002.

V Oudoleni dne 25.10.2002

 

………………………………
           starosta obce

………………………………
       místostarosta obce

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více