Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne 20. 4. 2006

24.4.2006

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň dne 20. dubna 2006

     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil další průběh jednání.
     Dle prezentační listiny bylo v úvodu jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva: p. Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Rosický Miloš, pí. Milichovská Irena, p. Ondráček Miroslav, p. Janáček Milan, p. Benc Zdeněk a pí. Stehnová Vladimíra.
     Omluveni: 1
     Zasedání bylo schopno se usnášet.
     Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu. 
   Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zelenková Dana, ověřovateli zápisu byli jmenováni: pí. Milichovská Irena a pí. Stehnová Vladimíra.

Program jednání:
1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo schválilo nákup kopírovacího stroje DEVELOP D1650iD od firmy Šipka Havlíčkův Brod za cenu 35.371,- Kč.
3. Obecní zastupitelstvo schválilo prodej současného kopírovacího stroje DEVELOP 1500 za vyvolávací cenu 8.000,- Kč.
4. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Ondráčka, Oudoleň, o příspěvek na kanalizaci, vodovodní vedení, el. vedení, komunikaci a plynofikaci ke stavebnímu pozemku p. č. 152/25. Obecní zastupitelstvo schválilo úhradu veřejného osvětlení a místní komunikace na pozemku p. č. 685 k dvěma rodinným domkům.
5. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s následujícími informacemi týkající se povodní:
 Návrh usnesení vlády ČR k finanční pomoci státu při odstraňování následků povodní.
 Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb.
 Linka POVODNĚ 2006.
 Povodně – Pomozme rychle a účinně.
 Informace o vyšetření studní, které složí k individuálnímu zásobování jako jediný zdroj pitné vody, postižených povodněmi.
 Individuální zdroje pitné vody v oblastech postižených záplavami.
 Platby za ukládání odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi.
 Rámcová doporučení pro nakládání s povodňovými odpady.
 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 31. března 2006.
 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů pořádkové služby Policie ČR v období od 31. 3. 2006.
 Postup při obnově dodávek el. energie zákazníkům v oblastech postižených povodněmi.
 Zásobování PHM ze Státních hmotných rezerv.
6. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s připomínkou a zároveň dotazem p. Janáčka, Oudoleň, týkající se zabránění vymílání břehu pod plotem u trubky vedené okolo hřiště na horním konci obce. Toto bude řešeno na dalším zasedání.
7. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s grantem krajského Fondu Vysočina: „Rozvoj mikroregionů 2006“, podprogram: „B – Integrované projekty venkovských mikroregionů“. Tento grant se týká výstavby, rekonstrukce, modernizace či opravy majetku mikroregionu či samostatné obce mikroregionu, dotace je určena na zpracování projektové dokumentace a na vlastní realizaci projektu.
8. P. Stránský seznámil členy obecního zastupitelstva s jednáním se zástupci firmy Miloslav Odvárka ODAS, Žďár nad Sázavou, týkající se svozu nebezpečného odpadu. Firma Miloslav Odvárka bude i nadále provádět sběr nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů. Obec nebude hradit nakládání s odpadem, ale pouze náklady spojené se sběrem a dopravou z obce ke zpracovateli. Bližší informace budou uveřejněny v Oudoleňských listech.
9. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Rámcovým harmonogramem otevření Eurocenter v regionech ČR.
10. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s jednáním s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, týkající se výstavby tůní v k. ú. Oudoleň z důvodu výskytu střevle potoční v Oudoleňském potoce.
11. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s materiálem: „Kontrola účinnosti protiradonových opatření v bytových novostavbách nezbytností“.
12. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s připravovanými grantovými programy Fondu Vysočiny.
13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a neodsouhlasilo nabídku firmy Pavel Divišek – Měsíčník kultury a volného času, Hradec Králové na uveřejnění reklamního inzerátu v propagačním materiálu Obce Vysočiny.
14. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informací Městského úřadu v Chotěboři, týkající se ptačí chřipky – bližší informace budou uveřejněny v Oudoleňských listech.
15. Obecní zastupitelstvo projednalo a neodsouhlasilo nabídku Havlíčkovy Borové zemědělské a.s. na změnu nájemní smlouvy - zvýšení pronájmu na 600,- Kč/ha za podmínky prodloužení pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10-tiletou.
16. Obecní zastupitelstvo schválilo zapisovatele na volbách do Parlamentu ČR ve dnech 2. – 3. června 2006 – pí. Zelenkovou Danu, bytem Oudoleň 2.
17. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Antla a pí. Antlové, Oudoleň, o povolení pokácení 1 ks modřínu na pozemku p. č. 42/7 o obvodu kmene ve výšce 130 cm 80 cm, strom je z části uschlý a hrozí ohrožení dětí v sousední základní škole a škody na nemovitostech. Obecní zastupitelstvo po uplynutí 14 denní až 3 týdenní lhůty, až bude zřejmé proschnutí modřínu, bude o této žádosti znovu jednat.
18. Obecní zastupitelstvo bude na příštím zasedání opětovně projednávat žádost zaslanou p. Antlovi a pí. Antlové, Oudoleň o opravu jejich plotu sousedícího se základní školou.
19. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z jednání představenstva Lesního družstva obcí Přibyslav.
20. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo Dodatek č. 1/2006 k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1. 7. 2004, týkající se změny způsobu určení nájemného z majetku, které mu členské obce pronajímají k hospodaření. V tomto dodatku je stanoveno nájemné ve výši 34\% z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění. Nájemné z ostatních pozemků a objektů, které se na nich nacházejí, se stanovuje na 800.000,- Kč rovněž v peněžním plnění.
21. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi, týkající se územně plánovací dokumentace.


U S N E S E N Í č. 5/2006

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň ze dne 20. 4. 2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
 nákup kopírovacího stroje DEVELOP D1650iD od firmy Šipka Havlíčkův Brod za cenu 35.371,- Kč.
 prodej současného kopírovacího stroje DEVELOP 1500 za 8.000,- Kč.
 úhradu veřejného osvětlení a místní komunikace na pozemku p. č. 685 k dvěma rodinným domkům.
 zapisovatele na volbách do Parlamentu ČR ve dnech 2. – 3. června 2006 – pí. Zelenkovou Danu, bytem Oudoleň 2.
 Dodatek č. 1/2006 k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1. 7. 2004, týkající se změny způsobu určení nájemného z majetku, které mu členské obce pronajímají k hospodaření.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- p. Antlovi a pí. Antlové, Oudoleň opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou – bude se řešit na jaře 2006.
- řešit na dalším zasedání připomínku p. Janáčka, Oudoleň, týkající se zabránění vymílání břehu pod plotem u trubky vedené okolo hřiště na horním konci obce.
- projednat na příštím zasedání p. Antla a pí. Antlové, Oudoleň, o povolení pokácení 1 ks modřínu na pozemku p. č. 42/7 o obvodu kmene ve výšce 130 cm 80 cm.

Z minulého zasedání trvá:
- p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, týkající se pohledávky na pozemku p.č. 177/7.

Starosta obce: Augustin Václav
Zapisovatel: Zelenková Dana

Ověřovatelé zápisu:
Milichovská Irena,  Stehnová Vladimíra

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více