Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Zřizovací listina SDH Oudoleň

25.1.2006

Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce OUDOLEŇ

Obec Oudoleň s účinností od 1. 11. 2001 zřizuje rozhodnutím zastupitelstva ze dne 25.10.2001 jako organizační složku obce Jednotku sboru dobrovolných hasičů na základě ustanovení zákona č. 133/1985, v platném znění, ve smyslu zákona č 250/2000 Sb. a dále dle vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

1. Základní údaje
Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oudoleň

2. Předmět činnosti
Základní úkoly SDH:

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů

Činnost vykonává JSDH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
Činnost vykonávaná JSDH je hrazena z prostředků obce.

3. Majetek a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

4. Vymezení působnost
Své základní úkoly plní JSDH především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

5. Velení v JSDH
a) velitele JSDH jmenuje a odvolává po projednání s hasičským záchranným sborem kraje Vysočina obecní úřad
b) velitel JSDH zodpovídá obecnímu úřadu za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů 
c) členové JSDH jsou při činnosti v JSDH podřízení veliteli JDSH
d) podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a vyhláškou 247/2001 Sb.. Další podmínky mohou být dohodnuty obecním úřadem v „Dodatku k dohodě o členství v JSDH ve spojení s jmenováním velitelem JSDH“.

6.  Početní stav JSDH:
JSDH tvoří 1 požární družstvo.
Celkový početní stav je 8 členů JSDH:
- 1x velitel JSDH
- 1x strojník JSDH
- 6x členové

7. Členství v JSDH
Činnost v JSDH se vykonává na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH, který musí být starší než 18 let a obecním úřadem.

8. Úrazy a škody
Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDH a škod vzniklých činností JSDH řeší obecně závazné právní předpisy.

V Oudoleni dne 25.10.2001

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více